Affectiviteit

‘Affectiviteit is de bron van onze Levenslust, Levensmoed, Levenskracht, Levensvreugde & Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Mens worden, Mens-Zijn met je medemensen en Mens blijven is de essentie van Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door de Happerceptieve Sensitiviteit zijn wij in staat om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door het subtiele ruimtelijk interactieproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die in elkaars fysieke nabijheid met elkaar interacteren bestaat de menselijke affectiviteit en de menselijke liefde.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Kinderen die door het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van gezonde en liefdeschenkende ouders regelmatig zijn aangeraakt in hun affectieve fundament zijn daardoor bevestigd in hun Bestaan en Zijn.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Je kunt de rationele, logische en wetenschappelijke essentie van de Haptonomie alleen begrijpen wanneer je het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact tot in het diepst van je wezen hebt gevoeld.’
* Roy J.B. Noordhoek

 

Wat is Haptonomie?

De Haptonomie wordt door de Nederlandse grondlegger van de Haptonomie, Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) gedefinieerd als: ‘de wetenschap van de affectiviteit.’

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen, tact en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen, eigen aan de affectieve contacten, in menselijke relaties bestudeert.
Haar toepassingen betreffen het gehele leven, van de conceptie tot de dood.
Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke waardigheid, de menselijke liefde en het menselijke levensgeluk is het essentiële doel van de Haptonomie. Zij heeft een eudemonisch karakter. Het eudemonisme is de morele leer waarbij geluk het doel is van de handeling.

Mensen, die aan het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie een scholing hebben gevolgd in de Haptonomie, hebben hun happerceptie en happerceptieve sensitiviteit optimaal ontwikkeld. Zij hebben deze affectieve zijnskwaliteiten in hun individuele existentie en in hun specifieke professie geïntegreerd. Daardoor stralen ze middels het unieke individuele Geestveld deze affectiviteit geheel belangeloos uit.
Het unieke individuele Geestveld dat ieder mens op aarde via de Plexus Solaris uitstraalt representeert onze affectieve, psychische, neurologische en somatische gezondheid. Des te hoger de kwaliteit van dit individuele Geestveld is, des plezieriger mensen het vinden om de leefruimte met elkaar te delen, elkaar belangeloos aan te raken en in belangeloos affectief psycho-tactiel-contact met elkaar te Zijn.

Mensen die hun affectieve zijnskwaliteiten optimaal hebben ontwikkeld en hebben geïntegreerd in hun persoonlijke mens-zijn, stralen deze affectiviteit geheel belangeloos uit tijdens het uitvoeren van hun specifieke professie zoals een arts, psycholoog, docent, fysiotherapeut, verloskundige, maatschappelijk werker, enz. Deze mensen werken op haptonomische basis.

Haptonomie: appèl en antwoord

De Haptonomie is een eigentijdse ontwikkeling binnen de menswetenschappen die op een duidelijke wijze haar plaats inneemt en bedacht is op de toekomst van de mensheid. Zij plaatst zich aan de wortel – de bestaansgrond – van het menselijke zijn waar zij de voedende elementen aandraagt die de affectieve vermogens van een mens tot ontplooiing kunnen brengen.
De Haptonomie representeert geen specifieke methode, techniek, model of doctrine en is zeker geen ‘heilsleer’. Evenmin representeert zij met haar toepassingsmethoden een ‘alternatieve’ vorm van genees- of behandelwijzen of behoort zij tot de zogenoemde ‘zachte’ sector in de hulpverlening. Integendeel!
De Haptonomie is een concrete menswetenschap, die zich bedient van reproduceerbare, controleerbare en verifieerbare evidenties, die inherent zijn aan rationeel-reële menselijke vermogens. Zij stoelt op karakteristieke en evidente menselijke ontmoetings- en contactmogelijkheden. Mogelijkheden die meer en meer teloor dreigen te gaan binnen een door en door materialistische, geestvernietigende technocratie die, gekenmerkt door polarisatie, discriminatie, terreur en geweld, meer en meer het karakter krijgt van een bestel dat eigenlijk mensonwaardig is.
De Haptonomie appelleert in haar mensbenadering aan menselijke vermogens die onder invloed van deze maatschappij zijn verkommerd, onderontwikkeld zijn gebleven, in het geheel niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen, dan wel zijn geatrofieerd of vereelt. Vermogens die ieder mens in de kiem zijn gegeven, doch die een zinvol aanbod aan bevestigende stimuli behoeven om tot ontplooiing te komen.
De Haptonomie wijst de weg naar het tot ontwikkeling brengen van deze vermogens om er vrijelijk over te kunnen beschikken en ze te integreren binnen de individuele existentie.
Als zodanig ontsluit de Haptonomie in haar praktische uitwerking en toepassingsmogelijkheden, gidsend en begeleidend de wegen naar een waarlijk autonome, zelfverantwoordelijke menselijke Zijnswijze, die zij wetenschappelijk met haar evidente fenomenaliteit onderbouwt.

Affectiviteit versus effectiviteit in het haptonomische taalgebruik

Affectiviteit is een vorm van contact die betekenis geeft aan het hele menselijke bestaan en een werkelijk menselijke zijnswijze openbaart. Affectiviteit maakt de haptische ontmoeting mogelijk.
Het is passend om haar gebruikelijke betekenis (die verwijst naar de aard en inhoud van contactgevoelens en affectieve belevingen) de wijze van affectief-zijn te laten beleven waardoor het individu zich opent en richt naar de ander op een wijze die kan worden omschreven als ontvankelijk, oprecht, openhartig, eerlijk, zonder veinzen, zonder voorwaarde of vooroordeel.
Zij bevat alle affectieve elementen die het menselijke leven bepalen in de samenleving, binnen de familie en in vriendschappen: gevoelens, gewaarwordingen, passies, emoties, genegenheid, humeur, karakter, temperament, gemoedstoestand en hun inherente houdingen, gedragingen en handelwijzen, beschouwd vanuit etnologische, ethologische, psychologische, neurologische en fenomenologische standpunten.
De affectiviteit vormt de essentie van de Mens.

Het woord effectiviteit stamt van het Latijnse woord efficere: maken, produceren, uitvoeren.
Het gericht zijn op de gevolgen van de concrete effecten van een productie. Het is het gebied van het nut, voordeel en winst.

Institutionele schaalvergroting is een uitgesproken voorbeeld van effectiviteit.
Des te effectiever een school, een zorginstelling, een commercieel bedrijf, een land of een Unie van Staten zoals de EU wordt gemanaged des te meer dit ten koste gaat van de menselijke affectiviteit. Effectiviteit en affectiviteit zijn in het jargon van de Haptonomie elkaars tegenpolen. Ze sluiten elkaar uit. Effectiviteit doodt op de lange termijn de menselijke affectiviteit en is daardoor per definitie niet efficiënt maar ziekmakend.

Happerceptie en happerceptieve sensitiviteit

Het woord happerceptie is een samenstelling van het woord hapsis en perceptie: buiten zichzelf waarnemen.
Specifiek gewaarworden, fundamenteel essentieel menselijk vermogen (verbonden aan het geweten en de rede); gewaarworden, dankzij de haptische vermogens waar te nemen, te voelen, te doorvoelen, buiten zichzelf te kunnen tenderen met of zonder direct tactiel contact.
De happerceptie maakt het mogelijk de waarde van het leven te doorvoelen vanuit een anticiperende houding. Zij vormt de basis en is de essentie van een harmonisch geïntegreerde hapsis.
Als onderscheidingsvermogen reikt zij verder dan perceptie en apperceptie. Het is een aanwezig-zijn (present-zijn) ondersteund door een aandachtige en gevoelsmatige betrokkenheid.

Onder happerceptieve sensitiviteit wordt verstaan: het natuurlijke menselijke vermogen om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.

De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.

Mensen die gespecialiseerd zijn in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) zijn net als andere wetenschappers ook voortdurend bezig met rationeel en logisch denken. Want na het voelen en het aanraken volgt altijd het rationeel en logisch nadenken over wat je hebt ervaren tijdens dat voelen en aanraken, om zo tot rationeel logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn.

Bestaanswijzen en Zijnswijzen

Bij de zich in de wereld representerende mens kan men vier existentiële menselijke levenswijzen onderscheiden. Zij komen tot uitdrukking in twee begrensde Bestaanswijzen en twee ontgrensde Zijnswijzen.
Het moge duidelijk zijn dat Zijn een hogere kwaliteit van leven representeert dan Bestaan.

Er bestaan twee min of meer begrensde Bestaanswijzen en twee ontgrensde Zijnswijzen die zich kenmerken als ontplooiingsstadia in samenhang met de affectieve en psychische rijping en zelfverwezenlijking.
In onze huidige rationeel-effectieve cultuur komt de mens veelal niet verder dan het eerste stadium. Hij blijft ‘steken’ in een van de twee eerste stadia van het begrensde Bestaan.

Het woord Extentus betekent: extendere (Latijn): uitbreiden, strekken, (zich) ontplooiien, zich (re)presenteren, (zijn) plaats innemen).
Het is de wijze waarop de mens zich een plaats geeft, zijn plaats inneemt, vanaf het moment dat hij zich presenteert in de wereld, zijn Zijn openbarend in de wereld.

Deze vier stadia worden onderscheiden en benoemd als:

Begrensde Bestaans-wijzen:

 • a: De Extentus Insensus (begrensd Bewust-Zijn met 5 zintuigen)
  De Extentus Insensus vertegenwoordigt een begrensde bestaanswijze, die gebaseerd is op het natuurlijke instinct tot levens- en zelfbehoud gestuurd door de drang tot zelfverwerkelijking, zelfbescherming en zelfhandhaving.
 • b: De Extentus Rationalis (begrensd Bewust-Zijn met 5 zintuigen)
  De Extentus Rationalis vertegenwoordigt de begrensde bestaanswijze waarin de mens, door de dispositie over specifieke – basale – haptonomische representatievermogens, de Extentus Insensus heeft leren depasseren en zich een zekere grensverruiming heeft verworven, die het mogelijk maakt zelfbewust autonoom – assertief – te fungeren tijdens de menselijke communicatieve interacties in het sociaal-maatschappelijke leven.

Ontgrensde Zijns-wijzen:

 • d: De Extentus Affectus (ontgrensd Bewust-Zijn met 6 zintuigen)
  De Extentus Affectus is de open en transparante ontgrensde Zijnswijze van de affectiviteit. De Zijnswijze van de affectief-bevestigde, ontgrensde, psychisch gezonde mens. De mens-in-affectiviteit.
  e: De Extentus Consensus (ontgrensd Bewust-Zijn met 6 zintuigen)
  De Extentus Consensus openbaart een affectieve Zijnswijze – gefundeerd op de Extentus Affectus – die zich onderscheidt door een co-existentieel, communicatief en connectief, consensorieel samen-zijn. Een samen-leven in sytonie, gekenmerkt door de Consensus Haptonomicus.

Het is dus de bedoeling dat mensen, die daar zelf voor kiezen, zichzelf gaan ontgrenzen vanuit een leven in een begrensd Bewust-Zijn met een onbewust ruimtelijk gevoel met vijf zintuigen naar een leven in een ontgrensd Bewust-Zijn met een bewust ruimtelijk gevoel met zes zintuigen.

Wanneer mensen zich ontgrenzen vanuit een begrensde Bestaans-wijze (begrensd Bewust-Zijn met 5 zintuigen) naar een ontgrensde Zijns-wijze (ontgrensd Bewust-Zijn met 6 zintuigen) dan kunnen er zich Religieuze Spirituele Mystieke Ervaringen (RSME’s) voordoen.

Deze RSME’s komen niet bij ieder mens voor die zijn Happerceptieve Sensitiviteit – zijn bewust ruimtelijke gevoel – ontwikkelt en zijn over het algemeen van voorbijgaande aard.

Affectieve deprivatie

Het ontberen, onthouden, ontnemen, tekortdoen, afnemen, afpakken en beroven van liefde heet affectieve deprivatie. Affectieve deprivatie is een wereldwijde affectieve aandoening die in alle beschavingen, culturen en in alle sociaaleconomische klassen voorkomt.

De toepassingsvormen van de haptonomie

 • Haptonomische pre- en postnatale begeleiding van ouders en hun kind
 • Hapto-obstetrie
 • Hapto-kinderverzorging
 • Haptopsychotherapie
 • Haptoanalyse
 • Haptopsychotherapie en Haptopedagogie
 • Haptosynesie
 • Haptonomische begeleiding van bejaarden en stervenden
 • Klinische Kinesionomie

Het P.T.P. principe

Het P.T.P. principe houdt in dat de zich representerende mens die de haptonomische benadering toepast, voldoet aan de grondvoorwaarde dat zijn persoons-presentatie – de wijze waarop hij zichzelf binnen de ontmoeting voorstelt – zich openbaart in een zich optimaal aanwezig stellen door:

1) presentie, die onbevangenheid paart aan duidelijkheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid en oprechtheid
2) transparantie, die het ontmoetingsgedrag helder en doorzichtig, zonder veinzing en zonder bijbedoelingen doet zijn
3) prudentie, die blijk geeft van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid

Haptonomie versus valorisatie

Wellicht vraagt u zich af waarom de Haptonomie als wetenschap van de affectiviteit niet als studie wordt aangeboden aan onze universiteiten?

Onze universiteiten hebben een effectieve schaalgrootte die ver voorbij de menselijke maat gaat. Het hoge stressgerelateerde ziekteverzuim van het personeel, het grote aantal studenten dat lijdt aan stress, burn-out en psychische aandoeningen zijn veelzeggend. Er zijn wachtlijsten voor studenten die naar de psycholoog willen en psychologen spreken al over ‘een verloren generatie.’
Om de affectieve vermogens van studenten, die een opleiding Haptonomie volgen, optimaal tot ontwikkeling te kunnen brengen, is een kleinschalige veilige omgeving een absolute voorwaarde.

Aan onze promotiefabrieken heerst de cultuur van het rendementsdenken. Alle faculteiten worden geacht hun kennis om te zetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Dat betekent dat alle effectieve wetenschappen een belang nastreven.
De Haptonomie is de enige wetenschap waarin de belangeloosheid centraal staat. Want de essentie van de menselijke liefde is haar belangeloosheid. Daarom kun je de menselijke liefde per definitie niet valoriseren voor pervers financieel gewin.

Aan onze universitaire leerfabrieken worden studenten eenzijdig geconditioneerd in rationaliteit, effectiviteit, calculeren, valoriseren, economisme en materialisme.
In de Haptonomie staat de ontwikkeling van onze menselijke Zijns-kwaliteiten centraal zoals affectiviteit, authenticiteit, verbeeldingskracht, waarheidsvinding, wijsheid, ethiek en belangeloosheid.

Want het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die onze fundamenteel existentiële essentie vormt. Het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht en levenskunst. Het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die aan het fundament staat van onze menselijke beschaving.

Het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie

Aan de Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie kunnen studenten een scholing in de authentieke Haptonomie volgen.

Op de website van het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie – www.haptonomie.com – vindt u ook een adressenlijst voor mensen die op zoek zijn naar een begeleider op haptonomische basis en/of prenatale begeleiding.

 

 Wetenschap van de Affectiviteit

Home