Affectiviteit

‘Affectiviteit is de bron van onze Levenslust, Levensmoed, Levenskracht, Levensvreugde & Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Mens worden, Mens-Zijn met je medemensen en Mens blijven is de essentie van Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door de Happerceptieve Sensitiviteit zijn wij in staat om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door het subtiele ruimtelijk interactieproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die in elkaars fysieke nabijheid met elkaar interacteren bestaat de menselijke affectiviteit en de menselijke liefde.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Kinderen die door het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van gezonde en liefdeschenkende ouders regelmatig zijn aangeraakt in hun affectieve fundament, zijn daardoor bevestigd in hun Bestaan.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Je kunt de rationele, logische en wetenschappelijke essentie van de Haptonomie alleen begrijpen wanneer je het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact tot in het diepst van je wezen hebt gevoeld.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Zonder de fundamentele kennis van de Menselijke Affectiviteit begrijp je de essentie van de Menselijke Geest niet
en zonder de fundamentele kennis van de Menselijke Geest begrijp je de essentie van de Menselijke Affectiviteit niet,
want de Menselijke Affectiviteit en de Menselijke Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’.
* Roy J.B. noordhoek

 

Wat is Haptonomie?

De Haptonomie wordt door de Nederlandse grondlegger van de Haptonomie, Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) gedefinieerd als: ‘de wetenschap van de affectiviteit.’

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen, eigen aan de affectieve contacten, in menselijke relaties bestudeert.
Haar toepassingen betreffen het gehele leven, van de conceptie tot de dood.
Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke waardigheid, de menselijke liefde en het menselijke levensgeluk is het essentiële doel van de Haptonomie.

Mensen die aan het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie een scholing hebben gevolgd in de Haptonomie hebben hun happerceptieve sensitiviteit optimaal ontwikkeld. Zij hebben deze affectieve zijns-kwaliteiten in hun individuele leven en in hun specifieke beroep geïntegreerd. Daardoor stralen ze middels het unieke individuele Geestveld deze affectiviteit geheel belangeloos uit.
Het unieke individuele Geestveld dat ieder mens op aarde via de Plexus Solaris uitstraalt vertegenwoordigt onze psycho-somatische gezondheid. Des te hoger de psycho-somatische gezondheid van dit individuele Geestveld is, des plezieriger mensen het vinden om de leefruimte met elkaar te delen, elkaar belangeloos aan te raken en in belangeloos affectief psycho-tactiel-contact met elkaar te Zijn.

Mensen die hun affectieve zijns-kwaliteiten optimaal hebben ontwikkeld en hebben geïntegreerd in hun persoonlijke mens-zijn, stralen deze affectiviteit geheel belangeloos uit tijdens het uitvoeren van hun specifieke beroep zoals een arts, psycholoog, docent, fysiotherapeut, verloskundige, maatschappelijk werker, enz. Deze mensen werken op haptonomische basis.

Haptonomie: appèl en antwoord

De Haptonomie is een eigentijdse ontwikkeling binnen de menswetenschappen die op een duidelijke wijze haar plaats inneemt en bedacht is op de toekomst van de mensheid. Zij plaatst zich aan de wortel – de bestaansgrond – van het menselijke Zijn waar zij de voedende elementen aandraagt die de affectieve vermogens van een mens (weer) tot ontplooiing kunnen brengen.
De Haptonomie representeert geen specifieke methode, techniek, model of doctrine en is zeker geen ‘heilsleer’. Evenmin representeert zij met haar toepassingsmethoden een ‘alternatieve’ vorm van genees- of behandelwijzen of behoort zij tot de zogenoemde ‘zachte’ sector in de hulpverlening. Integendeel!

De Haptonomie is een concrete menswetenschap, die zich bedient van reproduceerbare, controleerbare en verifieerbare evidenties, die inherent zijn aan rationeel-reëele menselijke vermogens. Zij stoelt op karakteristieke en evidente menselijke ontmoetings- en contactmogelijkheden. Mogelijkheden die meer en meer dreigen te verdwijnen binnen een door en door materialistische, Geest vernietigende technocratie die, gekenmerkt door polarisatie, discriminatie, terreur en geweld, meer en meer het karakter krijgt van een bestel dat eigenlijk mensonwaardig is.

De Haptonomie appelleert in haar mensbenadering aan menselijke vermogens die onder invloed van deze maatschappij zijn verkommerd, onderontwikkeld zijn gebleven, in het geheel niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen, dan wel zijn geatrofieerd of vereelt. Vermogens die ieder mens in de kiem zijn gegeven, doch die een zinvol aanbod aan bevestigende stimuli behoeven om tot ontplooiing te komen.
De Haptonomie wijst de weg naar het tot ontwikkeling brengen van deze vermogens om er vrij over te kunnen beschikken en ze te integreren binnen het individuele leven.
Als zodanig ontsluit de Haptonomie in haar praktische uitwerking en toepassingsmogelijkheden, gidsend en begeleidend de wegen naar een waarlijk autonome, zelf verantwoordelijke menselijke Zijns-wijze, die zij wetenschappelijk met haar evidente fenomenaliteit onderbouwt.

Affectiviteit versus effectiviteit in het haptonomische taalgebruik

Affectiviteit is een vorm van contact die betekenis geeft aan het hele menselijke bestaan en een werkelijk menselijke Zijns-wijze openbaart. Affectiviteit maakt de haptische ontmoeting mogelijk.
Het is passend om haar gebruikelijke betekenis (die verwijst naar de aard en inhoud van contactgevoelens en affectieve belevingen) de wijze van affectief-Zijn te laten beleven waardoor het individu zich opent en richt naar de ander op een wijze die kan worden omschreven als ontvankelijk, oprecht, openhartig, eerlijk, zonder veinzen, zonder voorwaarde of vooroordeel.
Zij bevat alle affectieve elementen die het menselijke leven bepalen in de samenleving, binnen de familie en in vriendschappen: gevoelens, gewaarwordingen, passies, emoties, genegenheid, humeur, karakter, temperament, gemoedstoestand en hun inherente houdingen, gedragingen en handelwijzen, beschouwd vanuit etnologische, ethologische, psychologische, neurologische en fenomenologische standpunten.
De affectiviteit vormt de essentie van de Mens.

Het woord effectiviteit stamt van het Latijnse woord efficere: maken, produceren, uitvoeren.
Het gericht zijn op de gevolgen van de concrete effecten van een productie. Het is het gebied van het nut, voordeel en winst.

Institutionele schaalvergroting is een uitgesproken voorbeeld van effectiviteit.
Des te effectiever een school, een zorginstelling, een commercieel bedrijf, een land of een Unie van Staten zoals de EU wordt gemanaged des te meer dit ten koste gaat van de menselijke affectiviteit. Effectiviteit en affectiviteit zijn in het jargon van de Haptonomie elkaars tegenpolen. Ze sluiten elkaar uit. Effectiviteit dooft op de lange termijn de menselijke affectiviteit uit en is daardoor per definitie niet heilzaam en efficiënt maar ziekmakend en kostbaar.

Happerceptie of happerceptieve sensitiviteit

Het woord happerceptie is een samenstelling van het woord hapsis en perceptie: buiten zichzelf waarnemen. met of zonder direct tactiel contact.

Onder happerceptieve sensitiviteit wordt verstaan: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.

De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.

Mensen die gespecialiseerd zijn in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) zijn net als andere onderzoekers ook voortdurend bezig met rationeel en logisch denken. Want na het voelen en het aanraken volgt altijd het rationeel en logisch nadenken over wat je hebt ervaren tijdens dat voelen en aanraken, om zo tot rationeel logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn.

Affectieve deprivatie

Het ontberen, onthouden, ontnemen, tekortdoen, afnemen, afpakken en beroven van liefde heet affectieve deprivatie.
Affectieve deprivatie is een pandemie die zeer bedreigend is voor de sociale cohesie van samenlevingen!

De toepassingsvormen van de haptonomie

  • Haptonomische pre- en postnatale begeleiding van ouders en hun kind
  • Hapto-obstetrie
  • Hapto-kinderverzorging
  • Haptopsychotherapie
  • Haptoanalyse
  • Haptopsychotherapie en Haptopedagogie
  • Haptosynesie
  • Haptonomische begeleiding van bejaarden en stervenden
  • Klinische Kinesionomie

Wat is haptotherapie?

Toen Frans Veldman de Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit – aan het ontwikkelen was hebben een aantal fysiotherapeuten aan de wieg gestaan van de haptonomie. Deze fysiotherapeuten hebben een toepassingsvorm ontwikkeld die haptotherapie heet. De Haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontwikkeld als een toepassingsvorm van de Haptonomie. Een Haptotherapeut heeft een volledige beroepsopleiding afgerond.

De opleidingsinstituten voor een opleiding tot haptonoom en/of haptotherapeut zijn: de Academie voor Haptonomie, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) en Synergos.

Wat is het verschil tussen een Haptonoom en een Haptotherapeut?

Met Haptonoom wordt degene aangeduid die zijn affectieve vermogens optimaal heeft ontwikkeld en heeft geïntegreerd in zijn individuele leven en binnen zijn of haar vakgebied, zoals een arts, docent, therapeut, verloskundige, maatschappelijk werker, enz. Deze mensen hebben alleen een basisopleiding Haptonomie gevolgd en voeren hun beroep uit op haptonomische basis.

Een haptotherapeut heeft een volledige studie Haptonomie afgerond waardoor hij/zij het beroep van haptotherapeut kan uitoefenen.

Het P.T.P. principe

Het P.T.P. principe houdt in dat de zich representerende mens die de haptonomische benadering toepast, voldoet aan de grondvoorwaarde dat zijn persoons-presentatie – de wijze waarop hij zichzelf binnen de ontmoeting voorstelt – zich openbaart in een zich optimaal aanwezig stellen door:

1) Presentie, die onbevangenheid paart aan duidelijkheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid en oprechtheid.
2) Transparantie, die het ontmoetingsgedrag helder en doorzichtig, zonder veinzen en zonder bijbedoelingen doet zijn.
3) Prudentie, die blijk geeft van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid.

Haptonomie versus valorisatie

Wellicht vraagt u zich af waarom de Haptonomie als wetenschap van de affectiviteit niet als studie wordt aangeboden aan onze universiteiten?

Onze universiteiten hebben een effectieve schaalgrootte die ver voorbij de menselijke maat gaat. Het hoge stressgerelateerde ziekteverzuim van het personeel, het grote aantal studenten dat lijdt aan stress, burn-out en psychische aandoeningen zijn veelzeggend. Er zijn wachtlijsten voor studenten die naar de psycholoog willen en psychologen spreken al over ‘een verloren generatie’.
Om de affectieve vermogens van studenten, die een opleiding Haptonomie volgen, optimaal tot ontwikkeling te kunnen brengen, is een kleinschalige veilige omgeving een absolute voorwaarde.

Aan onze promotiefabrieken heerst de cultuur van het rendementsdenken. Alle faculteiten worden geacht hun kennis om te zetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Dat betekent dat alle effectieve wetenschappen een belang nastreven.
De Haptonomie is de enige wetenschap waarin de belangeloosheid centraal staat. Want de essentie van de menselijke liefde is haar belangeloosheid. Daarom kun je de menselijke liefde per definitie niet valoriseren voor financieel gewin.

Aan onze universitaire leerfabrieken worden studenten eenzijdig geconditioneerd in rationalisme, individualisme, egocentrisme, effectiviteit, calculeren, valoriseren, economisme en materialisme.
In de Haptonomie staat de ontwikkeling van de menselijke Zijns-kwaliteiten centraal zoals affectiviteit, authenticiteit, verbeeldingskracht, waarheidsvinding, wijsheid, ethiek en belangeloosheid.

Want het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die onze essentie vormt. Het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht, levensvreugde en levenskunst. Het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is niet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die aan het fundament staat van onze menselijke beschaving.

De opleidingsinstituten voor Haptonomie

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie
Korte Rogstraat 2b
5361 GJ Grave
Telefoon: 0033 676809852
info@haptonomie.com

Academie voor Haptonomie
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG Doorn
Telefoon: 0343 515178
info@haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH)
Zeigelhof 28
6511 GP Nijmegen
Telefoon: 024 6452451
info@ith-haptonomie.nl

Synergos
Regentesselaan 21
3818 HH Amersfoort
Telefoon: 033 4638817
info@synergos.nl

Vereniging Voor Haptotherapeuten

De Vereniging Voor Haptotherapeuten (VVH) is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de Haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging – zij die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten – voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht.

Vereniging Voor Haptotherapeuten
Eerste Keucheniusstraat 35h
1051 HP Amsterdam
Telefoon: 020 488 7116
info@haptotherapeuten-vvh.nl

 Wetenschap van de Affectiviteit

Home