Affectiviteit

‘Affectiviteit is de bron van onze Levenslust, Levensmoed, Levenskracht, Levensvreugde & Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Mens worden, Mens-Zijn met je medemensen en Mens blijven is de essentie van Levenskunst.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door de Happerceptieve Sensitiviteit zijn wij in staat om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Door het subtiele ruimtelijk interactieproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die in elkaars fysieke nabijheid met elkaar interacteren bestaat de menselijke affectiviteit en de menselijke liefde.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Kinderen die door het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact van gezonde en liefdeschenkende ouders regelmatig zijn aangeraakt in hun affectieve fundament, zijn daardoor bevestigd in hun Bestaan.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘Je kunt de rationele, logische en wetenschappelijke essentie van de Haptonomie alleen begrijpen wanneer je het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact tot in het diepst van je wezen hebt gevoeld.’
* Roy J.B. Noordhoek

‘De Menselijke Geest is zowel verbonden met het voelen als met het denken, want een gezonde Geest zorgt voor een zuiver gevoel en een gezond verstand’.
* Roy J.B. noordhoek

‘Je gaat het pas begrijpen, wanneer je het kunt voelen’.
* Roy J.B. Noordhoek

 

Wat is Haptonomie?

Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.
De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de affectiviteit. De Haptonomie is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Aanraken is een tactiel vermogen maar voelen is een ruimtelijk vermogen. De Haptonomie is een menswetenschap (humane wetenschap) en behoort dus niet tot de exacte wetenschappen.

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm. Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve ontmoetingen en contacten in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke levensgeluk en de menselijke beschaving zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie is een wetenschap omdat er duidelijke wetmatigheden bestaan in het affectieve leven die wetenschappelijk evident zijn.
Maar deze wetenschappelijk evidente wetmatigheden kun je alleen rationeel begrijpen wanneer je ze bewust kunt voelen. Daarvoor moet je dus een studie Haptonomie hebben afgerond en een ruime ervaring hebben op het gebied van voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).

Happerceptie of happerceptieve sensitiviteit.

Het woord happerceptie is een samenstelling van het woord hapsis en perceptie: buiten zichzelf waarnemen, met of zonder  tactiel contact.

Onder happerceptieve sensitiviteit wordt verstaan: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.

De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.

Mensen die gespecialiseerd zijn in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) zijn net als andere onderzoekers ook voortdurend bezig met rationeel en logisch denken. Want na het voelen en het aanraken volgt altijd het rationeel en logisch nadenken over wat je hebt ervaren tijdens dat voelen en aanraken, om zo tot rationeel logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn

Psycho-tactiel-contact.

Onder psycho-tactiel-contact wordt verstaan dat er niet alleen door aanraking lichamelijk (tactiel) contact ontstaat tussen twee mensen maar er tijdens dit tactiele contact ook een ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van de Geesten (psyche) van die personen tussen de zenuwstelsels waardoor de hersenen van die personen ook in verbinding staan met elkaar.

De kwaliteit van het psycho-tactiele-contact wordt bepaald door de psycho-somatische gezondheid van de Geestvelden van die personen waarin het het psycho-tactiele-contact plaatsvindt.

Wanneer iemand met een gezond lichaam, een gezonde of zuivere Geest en een gezonde of positieve uitstraling een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact hoog zijn.

Wanneer iemand met een ongezond lichaam, een ongezonde of onzuivere Geest en een ongezonde of negatieve uitstraling een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact laag zijn.

Tussen deze twee uitersten zit een waaier van andere kwaliteiten.

Het nieuwe universele mensbeeld van de Homo Eclecticus.

Het rationele en materialistische mensbeeld van de westerse wetenschap heeft ons de beschaving gebracht waar wij op dit moment in leven. Maar dit rationele en materialistische mensbeeld is absoluut eenzijdig en onvolledig en daardoor onhoudbaar. Waarom?

Verstandige mensen kunnen uitstekend rationeel, logisch en analytisch denken. Daarvoor hoef je echt geen wetenschapper te zijn. De mens bestaat uit materie, wordt omringd door materie en is in staat om nieuwe complexe materie te creëren, zoals meetapparatuur die wetenschappers kunnen gebruiken bij hun methode van onderzoek.

Maar tegelijkertijd is iedereen ook een affectief en spiritueel mens. Waarom?
Miljarden mensen op aarde kennen het gevoel van liefde en ieder mens heeft ook een Geest. Maar hoe bewijs je dat?
Ieder kindje wordt onder normale omstandigheden na de geboorte in de prebewuste fase primair bezield met de Geesten van zijn vader en moeder door middel van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact.
Psycho-tactiel-contact wil zeggen dat er sprake is van tactiel of lichamelijk contact tussen de ouder en het kindje. Maar dit tactiele-contact vindt plaats in het Geestveld dat de vader en moeder via hun Plexus Salaris uitstralen. Tijdens dit psycho-tactiele-contact stroomt de Geest van de moeder en vader via de Plexus Solaris het zenuwstelsel van het kindje binnen en na verloop van tijd ‘nestelen’ de Geesten van de moeder en de vader zich in de kruin van de hersenen. De kruin van de hersenen is het affectieve fundament van ieder mens. Zo werkt het grote wonder van de menselijke bezieling!

Dat betekent dat het wetenschappelijk evident is dat iedereen op deze planeet een affectief, spiritueel, rationeel en materialistisch mens is.

Dit is het nieuwe universele mensbeeld van de Homo Eclecticus!

Het gebruik van het volledige potencieel?

In de Haptonomie maken Haptonomen gebruik van hun volledige potencieel omdat ze hun affectieve, spirituele-, rationele en materiële vermogens optimaal ontwikkelen en naadloos met elkaar verweven. Alleen zo gebruik je het volledige potencieel.
Wetenschappers aan universiteiten maken enkel gebruik van hun rationele en materiële vermogens en niet van hun affectieve en spirituele vermogens. Dat betekent dat wetenschappers aan universiteiten niet hun volledige potencieel gebruiken. En dat is ontzettend onwetenschappelijk!

Wanneer je gaat voelen en begrijpen dat sensitiviteit de bron is van de verbeeldingskracht, is het dan niet vreemd dat we in het onderwijs, van de basisschool tot en met de universiteit, onze kinderen en studenten eenzijdig conditioneren in het gebruik van hun rationele en materiële vermogens terwijl er geen enkele aandacht wordt besteed aan de optimale ontwikkeling van de affectieve en spirituele vermogens van onze kinderen en studenten?

Wat is een Haptonoom?

Het woord Haptonoom had Frans Veldman – de grondlegger van de authentieke Haptonomie – exclusief bedoeld voor mensen die de Haptonomie als wetenschap beoefenen in studie en onderzoek.

De toepassingsvormen van de authentieke haptonomie.

  • Haptonomische pre- en postnatale begeleiding van ouders en hun kind
  • Hapto-obstetrie
  • Hapto-kinderverzorging
  • Haptopsychotherapie
  • Haptoanalyse
  • Haptopsychotherapie en Haptopedagogie
  • Haptosynesie
  • Haptonomische begeleiding van bejaarden en stervenden
  • Klinische Kinesionomie

Het P.T.P. principe.

Het P.T.P. principe houdt in dat de zich representerende mens die de haptonomische benadering toepast, voldoet aan de grondvoorwaarde dat zijn persoons-presentatie – de wijze waarop hij zichzelf binnen de ontmoeting voorstelt – zich openbaart in een zich optimaal aanwezig stellen door:

1) Presentie, die onbevangenheid paart aan duidelijkheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid en oprechtheid.
2) Transparantie, die het ontmoetingsgedrag helder en doorzichtig, zonder veinzen en zonder bijbedoelingen doet zijn.
3) Prudentie, die blijk geeft van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid.

Wat is haptotherapie?

Toen Frans Veldman sr. de Haptonomie aan het ontwikkelen was stonden er een aantal fysiotherapeuten – zoals Ted Troost, Anne Jan van Minnen en Willem Pollmann-Wardenier –  aan de wieg van de Haptonomie. Deze fysiotherapeuten hebben een eigen interpretatie ontwikkeld van de Haptonomie die bekend staat onder de naam haptotherapie.

De haptotherapie is geen toepassingsvorm van de authentieke haptonomie omdat de haptotherapie in zijn essentie strijdig is met de ethiek van de menselijke affectiviteit en de menselijke spiritualiteit. Die essentie is de belangeloosheid!
Je kunt en mag zuivere affectiviteit en spiritualiteit per definitie niet valoriseren in de vorm van een beroep als haptotherapeut.
Ook een belangenvereniging zoals de Vereniging Voor Haptotherapeuten is strijdig met de ethiek van de belangeloosheid.

De haptotherapie heeft desondanks zijn plaats gevonden in het zorglandschap en volgens de Vereniging Van Haptotherapeuten zijn de meeste mensen die gebruik maken van haptotherapie overwegend tevreden.

Promovendi.

Mia van Luttervelt is gepromoveerd in de filosofie met haar proefschrift ‘Bevestigend aanraken, een filosofische benadering van de Haptonomie’.
Gert A. Klabbers promoveerde met zijn proefschrift ‘Can haptotheraphy reduce fear of child-birth?’

Wetenschappelijke literatuur.

Levenslust en Levenskunst – Frans Veldman sr.
HAPTONOMIE – Wetenschap van de Affectiviteit – de sleutel naar – Gezondheid – Affectiviteit – Geluk -Beschaving – Roy J.B. Noordhoek

De opleidingsinstituten voor Haptonomie.

Wetenschappelijk Instituut voor (authentieke) Haptonomie
Korte Rogstraat 2b
5361 GJ Grave
Telefoon: 0033 676809852
info@haptonomie.com

Academie voor Haptonomie
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG Doorn
Telefoon: 0343 515178
info@haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH)
Zeigelhof 28
6511 GP Nijmegen
Telefoon: 024 6452451
info@ith-haptonomie.nl

Synergos
Regentesselaan 21
3818 HH Amersfoort
Telefoon: 033 4638817
info@synergos.nl

Vereniging Voor Haptotherapeuten

De Vereniging Voor Haptotherapeuten (VVH) is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de Haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging – zij die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten – voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht.

Vereniging Voor Haptotherapeuten
Eerste Keucheniusstraat 35h
1051 HP Amsterdam
Telefoon: 020 488 7116
info@haptotherapeuten-vvh.nl

 Wetenschap van de Affectiviteit

Home