Beschaving

 HET MYSTERIE VAN DE MENSELIJKE GEEST VERDER ONTRAFELD
Gezondheid – Affectiviteit – Beschaving


Als we bereid zijn zoveel moeite te doen om vreemde culturen, onbekende diersoorten en verre planeten te leren kennen,
is het misschien ook de moeite waard om net zo hard te werken aan het doorgronden van onze eigen Geest’.

Historicus, filosoof en futuroloog Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21e eeuw
^
^
^

Vrijwel alle grote Geesten in de geschiedenis van de mensheid waren pioniers die werden gedreven door een rotsvast vertrouwen in hun gevoel en intuïtie om een bijzondere ontdekking of uitvinding te doen die van cruciaal belang bleek voor het welzijn van de mensheid.
Dan is het toch curieus dat de westerse wetenschappelijke wereld het menselijke gevoel heeft verbannen uit het wetenschappelijke domein!
Het is correct dat het menselijke gevoel per definitie subjectief is, maar het is een volstrekt achterhaald paradigma dat je het subjectieve menselijke gevoel niet kunt gebruiken om bewust ruimtelijk voelend tot rationele en logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn.
De wereldberoemde neuroloog prof. dr. Antonio Damasio – hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van Zuid-California en hoogleraar neurologie aan de universiteit van Iowa – zegt in zijn boek met de Descartiaanse titel ‘Ik voel dus ik ben’ hier het volgende over: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’ en ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden is onzin’.
Dr. Jill Bolte Taylor – neuro-anatomist verbonden aan de Indiana University School of Medicine en spreekbuis voor het Harvard Brain Tissue Resource Center – zegt over voelen en denken: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken!’

Albert Einstein zei niet voor niets: ‘Het is moeilijker een vooroordeel te kraken dan een atoom.’

De Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Het is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Voelen is een ruimtelijk vermogen en aanraken is een tactiel vermogen.
Door mijn kennis en vaardigheden van de Haptonomie in combinatie met regelmatig alleen mediteren in de natuur heb ik mijn happerceptieve sensitiviteit optimaal kunnen ontwikkelen. De happerceptieve sensitiviteit is een vermogen dat in de Haptonomie wordt gedefinieerd als: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft ruimtelijk voelend in de leefwereld. Dit ruimtelijke voelen vindt bij de meeste mensen in het onderbewustzijn plaats.
Mensen die hun  happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld zijn in staat om happerceptief sensitief – bewust ruimtelijk voelend – in hun leefwereld te existeren. De mens heeft sinds zijn eerste verschijning op aarde voor meer dan 95 procent als een jager-verzamelaar geleefd. Deze jager-verzamelaars leefden vrijwel dag en nacht met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor die zenuwstelsels zo sensitief waren dat deze oermensen bewust ruimtelijk voelend in hun natuurlijke omgeving leefden.
Maar dit natuurlijke happerceptieve menselijke vermogen is bij de meeste mensen in onze westerse rationeel-effectieve wereld uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling gekomen!
Ik heb mijn optimaal ontwikkelde happerceptieve sensitiviteit verbonden met de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie. Hierdoor ontstond een unieke methode van onderzoek die ik de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO) noem. Met de Happerceptieve Participerende Observatie heb ik stapje voor stapje de werking en wetmatigheden van de Menselijke Geest bewust kunnen voelen en daardoor de wetenschap van de Menselijke Geest kunnen ontwikkelen.

Wat is de kern van het mysterie van de Menselijke Geest?
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren dan vindt er een voortdurende – veelal onbewuste – ruimtelijke uitwisseling plaats van chemie, energie en informatie tussen de zenuwstelsels. Dit complex van chemie, energie en informatie is onze Menselijke Geest.
Door de ruimtelijke uitwisseling van de Menselijke  Geesten tussen de zenuwstelsels staan de hersenen, de organen, de spieren, de cellen met het dna en de genen in voortdurende verbinding met elkaar.

Waarom is dit fundamentele existentiële ruimtelijke communicatieproces wetenschappelijk evident?
Door dit fundamentele existentiële ruimtelijke uitwisselingsproces van menselijke Geesten tussen de hersenen hebben mensen gevoelens en emoties. Door dit subtiele ruimtelijke communicatieproces kunnen twee mensen vlinders in hun buik voelen fladderen wanneer ze elkaar verliefd aankijken en warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele ruimtelijke interactieproces kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit fundamentele existentiële proces bestaat de mens en leven er ruim 7,7 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Ik ben er van overtuigd dat de mensheid een revolutionaire transformatie zal ondergaan in de optimale ontwikkeling van haar affectieve vermogens als dé sleutel naar de verdere natuurlijke evolutie van de menselijke soort. Want het is onze menselijke affectiviteit die onze fundamentele existentiële essentie vormt. Het is onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levensmoed, levenskracht, levensvreugde en levenskunst. Het is onze menselijke affectiviteit waardoor mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenwonen en constructief met elkaar kunnen samenwerken. Want het is onze menselijke affectiviteit die aan het fundament staat van onze menselijke beschaving.

Roy J.B. Noordhoek
^
^
^

  DE WETENSCHAP VAN DE MENSELIJKE GEEST 
De essentie

‘De meest complexe entiteit in het hele universum
is de Menselijke Geest’.

Nobelprijswinnaar, psychiater en neurowetenschapper Prof. dr. Eric Kandel
^
^
^

Wat is Haptonomie?
De Haptonomie bestaat ruim 35 jaar en is dus een relatief jonge Nederlandse wetenschap.
Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.
De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de affectiviteit. De Haptonomie is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Voelen is een ruimtelijk vermogen en aanraken is een tactiel vermogen.

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen, tact en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve contacten, in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke waardigheid, de menselijke liefde en het menselijke levensgeluk is het essentiële doel van de Haptonomie. Zij heeft een eudemonisch karakter. Het eudemonisme is de morele leer waarbij het geluk het doel is van de handeling.

De Haptonomie bewijst als wetenschap van de affectiviteit inmiddels al ruim 35 jaar dat het subjectieve menselijke gevoelsleven wel degelijk wetmatigheden kent die volledig controleerbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.
Dat alles in de Haptonomie controleerbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar is, kan alleen worden gevoeld en rationeel worden begrepen indien men zijn happerceptieve sensitiviteit optimaal heeft ontwikkeld en heeft weten te integreren in zijn persoonlijke existentie alsmede in de persoonlijke professie zoals die van onder andere: arts, docent, therapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, enz.
Mensen die hun affectieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld stralen dit letterlijk belangeloos uit naar de medemens wanneer zij hun beroep uitoefenen. Dergelijke mensen oefenen hun beroep uit op haptonomische basis.

Wat is happerceptieve sensitiviteit?
Onder happerceptieve sensitiviteit verstaan we het volgende: de happerceptieve sensitiviteit is het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft – veelal onbewust – ruimtelijk voelend in zijn leefwereld.
Voorbeeld: Wanneer u een ruimte binnenkomt waar mensen aanwezig zijn heeft u direct een gevoel voor de sfeer in de ruimte. Als u voor het eerst iemand ontmoet, dan heeft direct een gevoel over die persoon.
Mensen die hun happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld vertrouwen volledig op hun gevoel.

Mensen die hun happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld kunnen ook béwust ruimtelijk voelend in de leefwereld existeren. Ieder mens kan dit natuurlijke sensitieve vermogen (weer)  ontwikkelen door veel alleen in de natuur te zijn en daar ook te mediteren.
Ik heb van de happeceptieve sensitiviteit een specialisme gemaakt en dit vermogen gekoppeld aan de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie.
Deze unieke onderzoeksmethode noem ik de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO). Met de HPO ben ik al 30 jaar bewust ruimtelijk voelend, in alle denkbare domeinen van de Nederlandse multiculturele samenleving, aan het participeren en observeren.

De Haptonomie bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om uit een grote hoeveelheid subjectieve gevoelens en informatie, wetmatigheden te destilleren die wetenschappelijk evident zijn.
Het belang van voelen wordt ook door bekende neurologen onderschreven.
De wereldberoemde neuroloog Prof. dr. Antonio Damasio zegt in zijn boek met de veelzeggende titel ‘Ik voel, dus ik ben’ het volgende: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’ en ‘ De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden, is onzin’.
De neuroanatomist Dr. Jill Bolte Taylor zegt het nog mooier: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken’.

Waarmee voelen we?

Het menselijke zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en alle overige zenuwen in het lichaam. Dit is niet alleen een orgaansysteem maar tevens het zésde zintuig waarmee ieder mens, vanaf het moment dat hij de moederschoot uitkomt tot aan het moment dat hij zijn laatste adem uitblaast, ruimtelijk voelend in de leefwereld existeert.
Prof. dr. Shane O’Mara – hoogleraar experimenteel breinonderzoek aan de Universiteit van Dublin – zegt in zijn boek ‘Te voet’ (In Praise of Walking): ‘We beschikken over een hoogontwikkeld gevoel oftewel zesde zintuig voor de signalen om ons heen’.
Het zenuwstelsel is niet zomaar een zintuig want wanneer het (weer) optimaal functioneert is het, om het in de terminologie van onze enthousiaste Nederlandse bioloog dr. Freek Vonk te zeggen: een Super-Zintuig!

Wat is dat ‘iets’ dat we ruimtelijk voelen van elkaar?
Wij voelen de Menselijke Geest van elkaar.
Het woord Geest komt van het Latijnse spiritus.

Er leven meer dan 7,7 miljard mensen op moeder aarde die allemaal een Menselijke Geest bezitten en daarom is ieder mens in zijn essentie een spiritueel wezen. Daar is niets soft, zweverig of esoterisch aan!

Ieder kind wordt doormiddel van het affectieve psycho-tactiele-contact van zijn ouders bezield met de Geesten van zijn ouders. Daarna wordt de mens ook bezield met de Geesten van zijn grootouders, broer(s), zus(sen), familieleden, vrienden, leraren, klas- en studiegenoten, buren, collega’s, zakenpartners, bekenden talloze onbekenden, enz.
Dus alle Geesten van de mensen uit ons affectief-sociale netwerk en het effectief-economische netwerk zitten opgeslagen in het neuronale netwerk in de hersenen. De fysieke hersenen zijn de ‘hardware’ en de talloze Geesten in onze hersenen zijn de ‘software’, en zelfs een digibeet weet dat hardware niet werkt zonder software!

Bij de volwassen mens zetelt de individuele Menselijke Geest in de kruin van het zenuwstelsel waardoor iedereen via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) een uniek individueel Geestveld uitstraalt. Dit unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de unieke persoon die wij zijn en is net zo uniek als onze vingerafdruk.

Dit unieke individuele Geestveld is een complex van chemie, energie en informatie. De chemo-energetische kwaliteit van het unieke individuele Geestveld representeert onze psycho-somatische gezondheid.

Intermezzo voor kritische neurowetenschappers en psychiaters.
Als we hebben over de toestand van de Menselijke Geest dan wordt daarmee bedoeld of de Menselijke Geest vast, vloeibaar of gasvormig (etherisch) is.
Het unieke individuele Geestveld dat wij ons hele leven uitstralen is per definitie etherisch (gasvormig).
Volgens neurologen, zoals Prof. Eric Kandel, is de Menselijke Geest in de hersenen niet etherisch maar fysiek of vast.
Dan is het een logische conclusie dat de Menselijke Geest tussen de Plexus Solaris, waar de etherische Geest van de medemens het zenuwstelsel binnenkomt en naar de hersenen, de organen, de spieren, de lichaamscellen met het dna en de genen gaat, vloeibaar is.

Dan zou de Menselijke Geest in theorie drie (agregatie-) toestanden kennen:
1) Een vaste toestand in de hersenen
2) Een vloeibare toestand in de overige zenuwen
3) Een etherische of gasvormige toestand in het individuele Geestveld

Dat betekent dat de Menselijke Geest zogenaamde faseovergangen kent. De eenvoudigste faseovergangen zijn die tussen vaste stof, naar vloeibaar naar gasvormig en vice versa.
Dus de overgang van de Menselijke Geest van een vaste toestand in de hersenen naar een vloeibare toestand van de Menselijke Geest in de rest van het zenuwstelsel (via de Plexus Solaris) naar een gasvormige toestand van het etherische Geestveld en vice versa van een gasvormige toestand van het etherische Geestveld (via de Plexus Solaris) naar een vloeibare toestand van de Menselijke Geest in de overige zenuwen naar een vaste toestand van de Menselijke Geest in de hersenen.

Bij de faseovergangen hoeft de samenstelling van de Menselijke Geest niet te veranderen. Dus de Menselijke Geest is en blijft een complex (samengesteld geheel) van chemie, energie en informatie, waarbij het niet uitmaakt of die Menselijke Geest vast, vloeibaar of etherisch (gasvormig) is.

Deze drie toestanden van de Menselijke Geest is voorlopig nog een onbewezen theorie en een uitdaging voor neurowetenschappers en psychiaters om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar te verrichten.

Gelukkig is de toestand van de Menselijke Geest voor het kunnen voelen van gevoelens en emoties van geen enkel belang.

Voor de etherische Menselijke Geest worden in verschillende beschavingen en culturen uiteenlopende namen gebruikt zoals:

 • Adem (westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • JHWH (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholocisme)

Een fundamenteel existentieel communicatieproces dat 100 procent wetenschappelijk evident is.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten  en met elkaar communiceren dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden van die personen waardoor er een voortdurende ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van chemie, energie en informatie (Geesten) tussen de zenuwstelsels van die personen.
Bij de meeste mensen vindt dit subtiele fundamentele existentiële communicatieproces in het onderbewustzijn plaats.

Door dit fundamentele existentiële ruimtelijke communicatieproces hebben mensen gevoelens en emoties. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels kunnen twee verliefde mensen vlinders in hun buik voelen fladderen wanneer ze elkaar verliefd in de ogen kijken en warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele communicatieproces kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit fundamentele existentiële proces bestaat de mens en leven er meer dan 7,7 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Mensen met een gezond lichaam en een zuivere Geest in hun zenuwstelsel stralen een positief Geestveld uit hun lichaam. Daarom vinden mensen met een positieve uitstraling het plezierig om met andere mensen met een positieve uitstraling de ruimte te delen en wanneer het ruimtelijk goed voelt dan kunnen ze elkaar ook belangeloos affectief aanraken.
Mensen met een ongezond lichaam en een onzuivere Geest in hun zenuwstelsel stralen een negatief individueel Geestveld uit hun lichaam. Daarom vinden mensen met een positieve uitstraling het niet plezierig om de ruimte te delen met andere mensen met een negatieve uitstraling en willen ze ook liever niet door mensen met een negatieve uitstraling worden aangeraakt.
Uiteraard zitten er tussen deze twee uitersten talloze subtiele verschillen.

De chemo-energetische kwaliteit van de Menselijke Geest.
Het is de uiterst subtiele chemo-energetische kwaliteit van onze Menselijke Geest die verantwoordelijk is voor:

 • Gezondheid én Ziekte
 • Leven én dood
 • Affectiviteit én Haat
 • Verbondenheid én Discriminatie
 • Beschaving én Barbarisme
 • Creatie én Destructie
 • Evolutie én Degeneratie
  Orde én Chaos

De essentie van de bezieling door het affectieve psycho-tactiele-contact.
Wanneer de ouders hun baby liefdevol in hun armen houden dan is er sprake van tactiel-contact. Dit tactiele-contact vindt plaats in het individuele Geestveld van de moeder of de vader. Tijdens dit affectieve tactiele-contact stroomt de Geest van de moeder of de vader het zenuwstelsel van de baby binnen en na regelmatig psycho-tactiel-contact zetelen de beide Geesten, van de moeder en de vader, zich in de kruin van het zenuwstelsel van het kindje. De kruin van het zenuwstelsel is het affectieve fundament van ieder mens dat allesbepalend is voor de psychische stabiliteit en draagkracht voor de rest van het leven.

De kwaliteit van het affectieve psycho-tactiele-contact wordt dus bepaald door de chemo-energetische kwaliteit van het individuele Geestveld van de moeder en de vader waarin het tactiele affectieve contact met het kindje plaatsvindt.
Wanneer bij het kindje de zuivere Geesten van de moeder en de vader voortdurend het zenuwstelsel van het kindje binnenstromen en dominant worden in de kruin van het zenuwstelsel, dan zorgt dat voor het ‘Goede’ in de mens. De zuiver affectief bevestigde mens met een zuivere Geest in de kruin van zijn zenuwstelsel is een ethisch en gewetensvol mens.
Wanneer bij het kindje de onzuivere Geesten van de moeder en de vader voortdurend het zenuwstelsel van het kindje binnenstromen en dominant worden in de kruin van het zenuwstelsel, dan zorgt dat voor het ‘Kwade’ in de mens. De niet zuiver affectief bevestigde mens met een onzuivere Geest in de kruin van zijn zenuwstelsel is een onethisch en gewetenloos mens.
Uiteraard zijn bovenstaande verklaringen twee uitersten met daar tussen in een waaier van andere kwaliteiten van leven.

Kinderen die regelmatig op een zuivere affectieve wijze zijn bevestigd in hun Bestaan door beide ouders zijn in hun latere leven ook vol liefde naar hun partner, kinderen, ouders en medemensen. Affectief bevestigde mensen met een zuivere Geest in de kruin van hun zenuwstelsel zijn ook ethische mensen die zichzelf en hun medemensen niet meer kunnen manipuleren zonder stress te krijgen. Gewetensvolle mensen kunnen een ander mens geen kwaad aandoen.

Nederland is overbevolkt!
Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel mensen op aarde en woonden er zoveel mensen in steden. Steden waarvan het aantal en de omvang blijven toenemen.

Nederland is na de stadsstaatjes Monaco, Gibraltar en Vaticaanstad het dichtstbevolkte land van Europa.
Nederland telde volgens het Compendium voor de Leefomgeving (Rijksoverheid) per 1 januari 2020 ruim 17,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op 1 januari 2019. De Randstad heeft de grootste bevolkingsdichtheid. Zuid-Holland telt 1361 inwoners/km2, Noord-Holland 1071 inwoners/km2 en Utrecht 940 inwoners/km2.
Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met als titel: ‘De nieuwe verscheidenheid’ telt Nederland 223 verschillende culturen in 2018.
Migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigden komen uit alle delen van de wereld. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht behoren tot de meest diverse steden ter wereld. Ieder jaar komen er in ons overvolle land ruim 100.000 nieuwe Nederlanders bij.

Een greep uit de vele krantenkoppen die de overbevolking in Nedeland duidelijk illustreren:

 • Vijfhonderd vluchten op dat hele kleine stukje aarde
 • Recordaantal van 81.000.000 reizigers op Nederlandse luchthavens in 2019
 • Stresskippen in een overvolle trein
 • Nederland slibt dicht, noodkreet ANWB over groeiende filedruk
 • Volle terrassen en drukke winkelstraten
 • Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen
 • Vol, voller, volst op de veerpont over het Amsterdamse IJ
 • De Amsterdammers zijn het massatoerisme beu
 • In 2019 bezochten ruim 19.000.000 toeristen Nederland
 • Het laatste taboe: Nederland is vol!

Naast het unieke individuele Geestveld van ieder persoon hebben alle unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen ook een uniek collectief Geestveld.
Het unieke collectieve Geestveld van de Finnen is anders dan het unieke collectieve Geestveld van de Japanners. Het unieke collectieve Geestveld van Javanen is  anders dan het unieke collectieve Geestveld van Sumatranen.
Het unieke collectieve Geestveld van autochtone Nederlanders uit de sociaaleconomische bovenklasse is anders dan de unieke collectieve Geestveld van de autochtone middenklasse en het unieke collectieve Geestveld van de autochtone onderklasse.
De groep eerstejaars studenten geneeskunde van de Rotterdamse Erasmus Universiteit hebben een ander uniek collectief Geestveld dan de groep derdejaars studenten Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Al die 223 verschillende culturen in een stad als Amsterdam leven allemaal op een uniek en subtiel verschillend chemo-energetisch gevoelsniveau. Dat betekent dat al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen ook allemaal een subtiel andere chemo-energetische uitstraling hebben.
Zij hebben ook allemaal een verschillend zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Dit subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld is voor al die verschillende mensen uit al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen hun werkelijkheid.

Overal waar mensen zijn – of dit nu binnen of buiten is – stralen zij hun individuele en collectieve Geestvelden uit. De lege ruimte tussen mensen en de fysieke objecten in de ruimte is dus geen lege ruimte maar een ruimte die vol is met een oceaan van onzichtbare chemie, energie en informatie.
Daarom voelt de sfeer in een wijk als Hillegersberg in Rotterdam heel anders aan dan de sfeer in de Bijlmer in Amsterdam. Iedere wijk heeft zijn unieke sfeer die wordt bepaald door de collectieve chemo-energetische uitstraling van de mensen die daar wonen.

De chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders.
Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van de Westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de stedelijke gebieden en de institutionele schaalvergroting in allerlei domeinen van de multiculturele samenleving (zoals in het onderwijs, in de gezondheidszorg en bij de Nationale Politie), interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassen steeds meer verschillende Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hierdoor ontstaan er bij zowel kinderen als volwassenen steeds meer gevoelens van:

 • Onbehagen
 • Irritatie
 • Stress
 • Angst
 • Boosheid
 • Haat en
 • Agressie

Het menselijke zenuwstelsel is niet alleen het orgaanstelsel voor de prikkelgeleiding in het lichaam, maar het is tevens de ‘snelweg’ voor de vele verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen die  via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen en naar de hersenen, de organen, de spieren, de cellen, het dna en de genen gaan.
De dynamische Menselijke Geesten die wij voortdurend in onze zenuwstelsels accumuleren van onze medemensen zijn de belangrijkste ‘omgevingsfactor’  die de genetica volledig ontgaat. Wanneer mensen de Geesten van andere mensen, die kunnen verschillen in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit, vasthouden in het zenuwstelsel, dan is dat zeer waarschijnlijk de verklaring van onbegrepen gen-modificaties.
Er is dus sprake van een voortdurende onbewuste accumulatie (opeenhoping), constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van de zenuwstelsels door de zieke Geesten van andere mensen.

Door het voortdurende onbewuste accumulatieproces van Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van andere mensen in de zenuwstelsels, die in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit kunnen verschillen, is er sprake van een chronische overbelasting van de  zenuwstelsels van de Nederlanders.
Dat zorgt voor een schrikbarende toename van:

 • Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie en eenzaamheid.
  Wanneer de Geest van één of beide ouders niet zuiver is, dan is het affectieve psycho-tactiele-contact tussen de ouder(s) en het kind niet zuiver waardoor het kind affectief gedepriveerd raakt. Affectieve deprivatie is het ontberen, onthouden, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde.
  Affectieve deprivatie is een pandemie!Baby’s sterven wanneer ze door hun ouders niet voortdurend worden bevestigd in hun Bestaan door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact.
  Kinderen gaan recalcitrant gedrag vertonen wanneer ze door hun ouders niet voortdurend worden bevestigd in hun Bestaan door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact.
  Volwassenen worden boze mensen wanneer ze elkaar niet regelmatig bevestigen in hun Bestaan door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact.
  Ouden van dagen gaan over levensbeëindiging nadenken wanneer ze elkaar niet regelmatig bevestigen in hun Bestaan door middel van het zuivere affectieve psycho-tactiele-contact.Eenzaamheid ontstaat wanneer kinderen en volwassenen geen familieleden en/of vrienden hebben die ze door belangeloos affectief psycho-tactiel-contact kunnen bevestigen in hun Bestaan.
  Want affectiviteit is de bron van onze levenslust, levenskracht, levensmoed, levensvreugde en levenskunst.
 • Psychische aandoeningen, zoals verwardheid, stress, burn-out, psychose, depressie en suïcide.
  Wanneer iemand ongemerkt een zieke Geest (of zelfs meerdere zieke Geesten van verschillende mensen) via de Plexus Solaris in zijn zenuwstelsel krijgt en deze zieke Geest dominant wordt in de hersenen, dan kan er een psychische aandoening ontstaan.The World Health Organization voorspelt dat in 2020 depressie wereldwijd de tweede grootste bijdrage zal zijn aan de wereldwijde ziektelast in alle leeftijdscategorieën en in 2030 verwacht de WHO dat depressie de grootste ziekte ter wereld zal zijn
 • Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.
  Mensen accumuleren gedurende hun leven voortdurend gezonde en ongezonde Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel.
  Door de voortdurende accumulatie van Menselijke Geesten van anderen in het zenuwstelsel kan het zenuwstelsel constiperen (verstoppen) en/of toxificeren (vergiftigen) waardoor zenuwcellen kunnen afsterven en er neurodegeneratieve aandoeningen kunnen ontstaan.De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%) gevolgd door vasculaire dementie (16%). Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 280.000 nu. Het aantal Nederlanders met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan 500.000.
 • Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
  Wanneer mensen ongemerkt onzuivere of zieke Geesten van de medemens in het zenuwstelsel binnenkrijgen, dan kunnen die onzuivere of zieke Geesten via het zenuwstelsel op alle plekken in het lichaam komen waardoor er allerlei vage en onverklaarbare somatische klachten ontstaan die medisch specialisten, zoals een internist, vaak voor meer dan 50% niet kunnen verklaren.Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aanleiding is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Hoe houden we onze zenuwstelsels gezond en blijft onze individuele Geest in de kruin van het zenuwstelsel zuiver?

 • Meditatie en contemplatie.
  Ga in je eentje vijf keer per week een uur in de zuivere zuurstofrijke natuur stevig doorwandelen om je lichaam gezond te houden. De natuur is onze enige natuurlijke habitat.
  Door ook in je eentje in de natuur te mediteren laat je de geaccumuleerde Geesten van je medemensen los uit je zenuwstelsel en vul je je zenuwstelsel met de zuivere zuurstofrijke energie van de natuur.
  Door deze levensstijl houdt je je zenuwstelsel gezond en blijft je individuele Geest in de kruin van het zenuwstelsel zuiver.
  Wanneer je mediteert en de geaccumuleerde Geesten loslaten uit je zenuwstelsel dan ontstaat er ruimte in de hersenen waardoor je in een contemplatieve staat van Zijn komt. In die contemplatieve staat van Zijn kun je nieuwe inzichten krijgen, ga je eclectische verbanden zien, kan er nieuwe levenswijsheid en wetenschap ontstaan.
 • Happerceptie en introspectie.
  Wanneer je je Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebt ontwikkeld dan ben je in staat om bewust ruimtelijk voelend in de leefwereld te existeren.
  Dat betekent dat je je bij iedere ontmoeting met de medemens bewust bent van zijn Menselijke Geest die via jouw Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt.
  Door middel van introspectie ben je je bewust wat die Geest van je medemens kwalitatief met jou doet.
 • Persoonlijk Gezondheids Management.
  In het boek ‘Het mysterie van de Menselijke Geest verder ontrafeld’ (nog niet gepubliceerd) geef ik 50 adviezen hoe je door Persoonlijk Gezondheids Management je gezondheid kunt optimaliseren en je kwaliteit van leven kunt bewaken.

Roy J.B. Noordhoek

^
^
^

Algemene informatie.
Hieronder vind u de zes complementaire hoofdstukken waarvan de hier bovenstaande essentie van ‘De wetenschap van de Menselijke Geest’ een beknopte samenvatting is.
Door op één van de hieronder staande hoofdstukken te klikken, opent u het artikel van uw keuze.

Ik wens u veel leesplezier, verwondering en contemplatieve momenten toe!

Hoofdstuk 1.- Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit
Hoofdstuk 2.- De bevolkingsdichtheid in Nederland zorgt voor een chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders
Hoofdstuk 3.- Een haptonomische visie op het grote gevaar van affectieve deprivatie bij kinderen en de toenemende existentiële onvrede bij volwassenen
Hoofdstuk 4.- Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld
Hoofdstuk 5.- De drie universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit en beschaving
Hoofdstuk 6.- Evolutie door Revolutie

 

 Gezondheid – Affectiviteit – Beschaving

 

 

Home