Beschaving

 EEN KORTE INLEIDING IN HET MYSTERIE VAN DE MENSELIJKE GEEST


Als we bereid zijn zoveel moeite te doen om vreemde culturen, onbekende diersoorten en verre planeten te leren kennen,
is het misschien ook de moeite waard om net zo hard te werken aan het doorgronden van onze eigen Geest’.

Historicus, filosoof en futuroloog Yuval Noah Harari – 21 lessen voor de 21e eeuw
^
^
^

De mensheid staat aan het begin van het derde millenium voor de grootste uitdagingen en transformatieprocessen in haar geschiedenis. De oude verhalen werken niet meer. Het is tijd voor een nieuw verbindend verhaal. Natuurlijk zou ik niet durven pretenderen dat ik in staat ben om hét nieuwe verbindende verhaal aan te leveren, maar ik baseer mijn nieuwe verbindende verhaal wel op de verklaring van het oudste en grootste mysterie op aarde: het mysterie van de Menselijke Geest. Het is een nieuw verbindend verhaal voor iedereen waarvan ik het fundament en het cement aanreik maar waarvan alle mensen in Europa de levende bouwstenen zijn.

Wetenschappers kunnen uitstekend rationeel, logisch en analytisch denken, maar ze missen de kennis en vermogens om het grote mysterie van de Menselijke Geest te kunnen ontrafelen. Je kunt het mysterie van de Menselijke Geest alleen maar ontrafelen wanneer je voelen en denken naadloos verweeft met elkaar.

Het is correct dat het menselijke gevoel subjectief is, maar het is een volstrekt achterhaald paradigma dat je het subjectieve menselijke gevoel niet kunt gebruiken om uit een grote hoeveelheid subjectieve gevoelens en informatie rationele en logische wetmatigheden te destilleren die wetenschappelijk evident zijn.
De wereldberoemde neuroloog prof. dr. Antonio Damasio – hoogleraar neurowetenschappen aan de Universiteit van Zuid-California en hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Iowa – zegt in zijn boek met de Descartiaanse titel ‘Ik voel dus ik ben’ hier het volgende over: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’. Verder zegt hij: ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden is onzin’.
Dr. Jill Bolte Taylor – neuro-anatomist verbonden aan de Indiana University School of Medicine en spreekbuis voor het Harvard Brain Tissue Resource Center – zegt over voelen en denken: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken!’

Albert Einstein zei niet voor niets: ‘Het is moeilijker een vooroordeel te kraken dan een atoom.’

De Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Het is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Voelen is een ruimtelijk vermogen en aanraken is een tactiel vermogen.
Door mijn wetenschappelijke kennis van de Haptonomie en mijn optimaal ontwikkelde affectieve vermogens, in combinatie met 30 jaar regelmatig alleen mediteren in de natuur, heb ik mijn happerceptieve sensitiviteit optimaal kunnen ontwikkelen. De happerceptieve sensitiviteit is een vermogen dat in de Haptonomie wordt gedefinieerd als: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft ruimtelijk voelend in de wereld. Dit ruimtelijk voelen vindt bij de meeste mensen in het onderbewustzijn plaats.
Mensen die hun  happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld zijn ook in staat om béwust ruimtelijk voelend te leven. De mens heeft sinds zijn eerste verschijning op aarde voor meer dan 95 procent als een jager-verzamelaar geleefd. Deze jager-verzamelaars leefden vrijwel dag en nacht met hun zenuwstelsels in de zuivere zuurstofrijke natuur, waardoor die zenuwstelsels zo sensitief waren dat deze spirituele oermensen béwust ruimtelijk voelend in hun natuurlijke omgeving konden leven.
Maar deze natuurlijke happerceptieve sensitiviteit is bij de meeste mensen in onze overbevolkte, rationeel en effectieve wereld uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling gekomen!
Ik heb mijn optimaal ontwikkelde happerceptieve sensitiviteit verbonden met de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie. Hierdoor is een unieke methode van onderzoek ontstaan: de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO). Met de Happerceptieve Participerende Observatie heb ik 10 jaar bewust ruimtelijk voelend, in vele domeinen van de multiculturele samenleving, geparticipeerd en geobserveerd.
Op deze manier heb ik een uiterst subtiel ruimtelijk proces kunnen voelen dat zo oud is als de mensheid en wat aan het fundament staat van onze menselijke communicatie. Dit uiterst subtiele ruimtelijke communicatieproces vindt plaats tussen alle mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren. Dit ruimtelijke communicatieproces is net zo natuurlijk als ademen en kan zowel heilzaam als ziekmakend zijn. Dit proces is honderd procent wetenschappelijk evident!

Wat is de essentie van dit uiterst subtiele ruimtelijke communicatieproces?
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren, dan vindt er een voortdurende onbewuste ruimtelijke uitwisseling plaats van chemie, energie en informatie tussen de zenuwstelsels. Dit complex van chemie, energie en informatie is onze Menselijke Geest.

Waarom is dit subtiele ruimtelijke communicatieproces wetenschappelijk evident?
De menselijke communicatie is gebaseerd op het onbewuste ruimtelijke uitwisselingsproces van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels. Door dit ruimtelijke uitwisselingsproces van menselijke Geesten tussen de hersenen hebben mensen gevoelens en emoties. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces kunnen twee mensen vlinders in hun buik voelen fladderen wanneer ze elkaar verliefd aankijken en warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit subtiele ruimtelijke  communicatieproces bestaat de mens en leven er ruim 7,8 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Roy J.B. Noordhoek

^
^
^

  DE ESSENTIE VAN HET MYSTERIE VAN DE MENSELIJKE GEEST

‘De meest complexe entiteit in het hele universum
is de Menselijke Geest’.

Nobelprijswinnaar, psychiater en neurowetenschapper Prof. dr. Eric Kandel
^
^

De bron van de verbeeldingskracht.
Door mijn optimaal ontwikkelde Happerceptieve Sensitiviteit heb ik ontdekt dat sensitiviteit de bron is van de verbeeldingskracht. Als enige onafhankelijke onderzoeker heb ik voelen, aanraken, introspectie, meditatie en contemplatie al 30 jaar naadloos verweven met rationeel en logisch denken over de menselijke affectiviteit en de Menselijke Geest.
Hierdoor ben ik in staat om oude mysterieën, actuele fenomenen en onbegrepen aandoeningen te verklaren die andere wetenschappers voor raadsels plaatst. Daarvan zijn deze beknopte essentie en de daarop volgende zes complementaire artikelen het onweerlegbare bewijs.

Wat is Haptonomie?
Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.
De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de affectiviteit. De Haptonomie is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Voelen is een ruimtelijk vermogen en aanraken is een tactiel vermogen.

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve contacten, in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke waardigheid, de menselijke liefde en het menselijke levensgeluk zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie bewijst als wetenschap van de affectiviteit inmiddels al ruim een halve eeuw dat het subjectieve menselijke gevoelsleven wel degelijk wetmatigheden kent die volledig controleerbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.
Dat alles in de Haptonomie wetenschappelijk evident is, kan alleen worden gevoeld en rationeel worden begrepen indien men zijn happerceptieve sensitiviteit optimaal heeft ontwikkeld en heeft weten te integreren in zijn persoonlijke leven alsmede in de persoonlijke professie zoals die van onder andere: arts, docent, therapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, enz.
Mensen die hun affectieve vermogens optimaal hebben ontwikkeld stralen dit letterlijk belangeloos uit naar de medemens wanneer zij hun beroep uitoefenen. Dergelijke mensen werken op haptonomische basis.

Wat is happerceptieve sensitiviteit?
Onder happerceptieve sensitiviteit verstaan we het volgende: de happerceptieve sensitiviteit is het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.
Ieder mens op aarde leeft vanaf het moment dat hij wordt geboren tot aan het moment dat hij sterft ruimtelijk voelend in zijn leefwereld. Bij het overgrote deel van de mensheid vindt dat ruimtelijk voelen in het onderbewustzijn plaats.
Enkele voorbeelden: Wanneer we het Centraal Station in Amsterdam uitlopen dan zorgt dat voor een heel ander gevoel dan wanneer we het Centraal Station in Rotterdam uitkomen. Iedere stad heeft zijn eigen sfeer. Wanneer u door verschillende wijken in Rotterdam loopt dan voelt de sfeer in de wijk Ommoord, waar veel oudere blanke mensen wonen, heel anders aan dan de sfeer in een multiculturele wijk zoals Rotterdam-Noord.
Wanneer u een ruimte binnenkomt waar een bruiloft wordt gevierd dan voelt de sfeer in die ruimte heel anders aan dan de sfeer in een ruimte waar een uitvaartdienst wordt gehouden. Als u voor het eerst iemand ontmoet, dan zorgt dat direct voor een bepaald gevoel.

Mensen die hun happerceptieve sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld kunnen ook béwust ruimtelijk voelend leven. Ieder mens kan op een volstrekt natuurlijke manier de sensitiviteit van het zenuwstelsel optimaliseren door veel alleen in de natuur te zijn en daar ook te mediteren.
Ik heb van de happerceptieve sensitiviteit een specialisme gemaakt en dit vermogen gekoppeld aan de onderzoeksmethode van de culturele antropologie, de participerende observatie.
Deze unieke onderzoeksmethode noem ik de Happerceptieve Participerende Observatie (HPO). Met de HPO heb ik 10 jaar bewust ruimtelijk voelend, in vele domeinen van de Nederlandse multiculturele samenleving, geparticipeerd en geobserveerd.

De Haptonomie bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om uit een grote hoeveelheid subjectieve gevoelens en informatie, wetmatigheden te destilleren die wetenschappelijk evident zijn.
De wereldberoemde neuroloog Prof. dr. Antonio Damasio zegt in zijn boek met de veelzeggende titel ‘Ik voel, dus ik ben’ het volgende: ‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’. Verder zegt hij: ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden, is onzin’.
De neuroanatomist Dr. Jill Bolte Taylor slaat de spijker op zijn kop wanneer zij zegt: ‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens die ook denken’.

Waarmee voelen we?

Het menselijke zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en alle overige zenuwen in het lichaam. Het zenuwstelsel is niet alleen een orgaansysteem maar tevens dat ‘mysterieuze’ zésde zintuig waarmee ieder mens, vanaf het moment dat hij de moederschoot uitkomt tot aan het moment dat hij zijn laatste adem uitblaast, ruimtelijk voelend leeft.
Prof. dr. Shane O’Mara – hoogleraar experimenteel breinonderzoek aan de Universiteit van Dublin – zegt in zijn boek ‘Te voet’ (In Praise of Walking): ‘We beschikken over een hoogontwikkeld gevoel oftewel zésde zintuig voor de signalen om ons heen’.
Het zenuwstelsel is niet zomaar een zintuig want wanneer het (weer) optimaal functioneert is het, om het in de terminologie van onze enthousiaste Nederlandse bioloog dr. Freek Vonk te zeggen: een Super-Zintuig!

Wat is dat ‘iets’ dat we ruimtelijk voelen van elkaar?
Wij voelen de Menselijke Geest van elkaar.
Het woord Geest komt van het Latijnse spiritus.

Er leven meer dan 7,8 miljard mensen op moeder aarde die allemaal een Menselijke Geest bezitten en daarom is ieder mens in zijn essentie een spiritueel wezen. Dat is absoluut niet soft, zweverig of esoterisch, want het dekt de wetenschappelijke lading volledig!

Ieder kind wordt door middel van het affectieve psycho-tactiele-contact van zijn ouders bezield met de Geesten van zijn vader en moeder. Daarna wordt de mens ook bezield met de Geesten van zijn broer(s), zus(sen), grootouders, familieleden, vrienden, leraren, klas- en studiegenoten, buren, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz, enz.
Bij iedere nieuwe ontmoeting worden wij telkens weer bezield met de Geest van die persoon die via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) het zenuwstelsel binnenkomt en wordt opgeslagen in de hersenen. Dus de Geesten van alle mensen die wij kennen uit ons sociale netwerk in het dagelijks leven zitten in onze hersenen opgeslagen in de vorm van neurale netwerken, met alle zintuiglijke informatie die we bezitten van die personen.
Al die verschillende Menselijke Geesten van al die mensen die wij kennen vormen ons palet aan gevoelsindrukken. Ons repertoire aan emoties is relatief klein vergeleken met het palet aan gevoelsindrukken. Onze emoties zijn de expressies van onze gevoelens.

Wanneer de mens alleen en in balans is, dan zit zijn Geest niet alleen in zijn hersenen maar in het hele zenuwstelsel. De Menselijke Geest van ieder persoon is zo uniek als zijn genoom of vingerafdruk. Via de Plexus Solaris straalt de mens zijn unieke individuele Geestveld uit. Dit unieke individuele Geestveld representeertt de unieke persoon die wij zijn.  Het unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de psycho-somatische gezondheid van de mens.

De verschillende namen voor de etherische Menselijke Geest die wij via de Plexus Solaris uitstralen:

 • Adem (Westerse filosofie)
 • Allah (Islam)
 • Atman (Boeddhisme)
 • Chemie (medisch wetenschappelijk)
 • Chi (Chinees)
 • Djinn (Arabisch)
 • Energie (moderne spiritualiteit)
 • Ether (oude filosofie)
 • God (Christendom)
 • Hati (Maleis)
 • Heilige Geest (Christendom)
 • Iets (Ietsisme)
 • Jaweh (Jodendom)
 • Ki (Japans)
 • Levensadem (Christendom)
 • Pneuma (Grieks)
 • Prana (Hindoeïsme)
 • Psyche (psychologie)
 • Roeach (Joods)
 • Spiritus (Christendom)
 • Spook (volksgeloof)
 • Yürei (Japans)
 • Veld (moderne spiritualiteit)
 • Ziel (Katholocisme)

De toestand van de Menselijke Geest..
Neurowetenschappers komen door hun wetenschappelijke onderzoek steeds meer te weten van de hersenen. Maar het is eigenlijk gênant hoe weinig kennis zij bezitten van de Menselijke Geest.
Nobelprijswinnaar Prof. dr. Eric Kandel, die gespecialiseerd is in psychiatrie en neurowetenschappen, zegt in zijn boek ‘De gestoorde Geest’: ‘Ik realiseer me dat mijn ontdekkingen maar een klein stapje vormen in de queeste naar inzicht in de meest complexe entiteit in het hele universum: de Menselijke Geest’ en verder schrijft hij: ‘Onze Geest is niet iets etherisch, maar is te verklaren in fysieke termen’.
Onze bekendste neurobioloog Prof. dr. Dick Swaab komt in zijn boek ‘Ons creatieve brein’ tot dezelfde conclusies als hij het heeft over de Menselijke Geest in de hersenen. Hij schrijft: ‘Neurowetenschappelijke experimenten laten zien dat hersenen en geest beide materieel zijn’.

Wanneer neurowetenschappers praten en schrijven over de toestand van de Menselijke Geest, dan hebben zij het alleen over de toestand van de Menselijke Geest in de hersenen.
Maar wanneer miljarden gelovigen en spirituele mensen praten over de toestand van de Menselijke Geest, dan hebben zij het al duizenden jaren over de etherische Geestvelden die mensen hun hele leven lang via de Plexus Solaris ruimtelijk uitstralen en uitwisselen tussen de zenuwstelsels. Met etherisch worden de eigenschappen ijl, licht en vluchtig aangeduid. Het woord etherisch stamt van het Griekse woord ‘aither’. Ook dit is volstrekt wetenschappelijk evident!
Maar de Menselijke Geest kan niet van een vaste toestand in de hersenen direct veranderen in de etherische toestand van het Geestveld en visa versa. Daar zit een toestand tussenin. De enige logische toestand tussen vast en etherisch is vloeibaar.

Dat zou dus betekenen dat de Menselijke Geest, als informatiedrager van gevoelens en rationele kennis, niet één of twee maar drie verschillende toestanden kent:

1) De opslag van gevoelens en rationele kennis in de hersenen is vast.
2) Het transport van gevoelens en rationele kennis van de hersenen naar de Plexus Solaris en visa versa is vloeibaar.
3) De ruimtelijke uitwisseling van gevoelens en rationele kennis tussen de zenuwstelsels is etherisch.

De essentie van de menselijke communicatie.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden die deze personen uitstralen waardoor er een voortdurende ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van chemie, energie en informatie (Geesten) tussen de zenuwstelsels van die personen.
Bij de meeste mensen vindt dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces in het onderbewustzijn plaats.

De menselijke communicatie is gebaseerd op het subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van Menselijke Geesten tussen de hersenen van mensen die met elkaar communiceren. Door dit ruimtelijke uitwisselingsproces tussen de hersenen hebben mensen gevoelens en emoties. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van Menselijke Geesten tussen de hersenen kunnen twee verliefde mensen vlinders in hun buik voelen fladderen wanneer ze elkaar verliefd in de ogen kijken en warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces tussen de hersenen kunnen mensen seksueel opgewonden raken en zich voortplanten. Door dit ruimtelijke uitwisselingsproces tussen de hersenen bestaat de mens en leven er meer dan 7,8 miljard mensen op deze prachtige blauwgroene planeet!

Mensen met een gezond lichaam en een gezonde Geest in hun hersenen stralen via de Plexus Solaris een gezond Geestveld uit hun lichaam. Dit unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt de psycho-somatische gezondheid van ieder mens. Daarom vinden mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling het plezierig om met andere mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling de ruimte te delen en wanneer het ruimtelijk goed voelt dan kunnen ze elkaar ook belangeloos aanraken. Dat betekent dat mensen die gevoelsmatig op dezelfde golflengte leven, zich met elkaar kunnen verbinden.
Mensen met een ongezond lichaam en een ongezonde Geest in hun hersenen stralen via de Plexus Solaris een ongezond Geestveld uit hun lichaam. Daarom vinden mensen met een gezonde psycho-somatische uitstraling het niet plezierig om de ruimte te delen met mensen met een ongezonde psycho-somatische uitstraling en willen ze ook liever niet door mensen met een ongezonde psycho-somatische uitstraling worden aangeraakt. Dat betekent dat mensen die gevoelsmatig op een verschillende golflengte leven, elkaar kunnen discrimineren.

Nederland is overbevolkt!
Nog niet eerder in de geschiedenis van de mensheid leefden er zoveel mensen op aarde en woonden er zoveel mensen in steden. Steden waarvan het aantal en de omvang blijven toenemen.

Nederland is na de stadsstaatjes Monaco, Gibraltar en Vaticaanstad het dichtstbevolkte land van Europa.
Nederland telde volgens het Compendium voor de Leefomgeving (Rijksoverheid) per 1 januari 2020 ruim 17,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op 1 januari 2019. De Randstad heeft de grootste bevolkingsdichtheid. Zuid-Holland telt 1361 inwoners/km2, Noord-Holland 1071 inwoners/km2 en Utrecht 940 inwoners/km2.
Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met als titel: ‘De nieuwe verscheidenheid’ telde Nederland 223 verschillende culturen in 2018.
Migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigden komen uit alle delen van de wereld. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht behoren tot de meest diverse steden ter wereld. Ieder jaar komen er in ons overvolle land ruim 100.000 nieuwe Nederlanders bij.

Een greep uit de vele krantenkoppen die de overbevolking in Nederland duidelijk illustreren:

 • Vijfhonderd vluchten op dat hele kleine stukje aarde.
 • Recordaantal van 81.000.000 reizigers op Nederlandse luchthavens in 2019.
 • Stresskippen in een overvolle trein.
 • Nederland slibt dicht, noodkreet ANWB over groeiende filedruk.
 • Volle terrassen en drukke winkelstraten.
 • Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen.
 • Vol, voller, volst op de veerpont over het Amsterdamse IJ.
 • De Amsterdammers zijn het massatoerisme beu.
 • In 2019 bezochten ruim 19.000.000 toeristen Nederland.
 • Het wordt steeds drukker in de natuur.
 • Door de toegenomen drukte in de natuur neemt ook de overlast toe.
 • Het laatste taboe: Nederland is vol!

Naast het unieke individuele Geestveld van ieder persoon hebben alle unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen en diverse groepen ook een uniek collectief Geestveld.
Het unieke collectieve Geestveld van de Turkse Nederlanders is anders dan het unieke collectieve Geestveld van de Marokkaanse Nederlanders.
Op subtieler niveau is het unieke collectieve Geestveld van Javaanse Nederlanders anders dan het unieke collectieve Geestveld van Molukse Nederlanders.
Op nog subtieler niveau is het unieke collectieve Geestveld van autochtone Nederlanders uit de sociaaleconomische bovenklasse anders dan het unieke collectieve Geestveld van de autochtone middenklasse en het unieke collectieve Geestveld van de autochtone onderklasse.
Op het subtielste niveau heeft de groep blanke eerstejaars studenten geneeskunde van het Erasmus MC een ander uniek collectief Geestveld dan de groep blanke derdejaars studenten Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Al die 223 verschillende culturen in een stad als Amsterdam leven allemaal op een uniek en subtiel verschillend gevoelsniveau. Dat betekent dat al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen ook allemaal een subtiel andere psycho-somatische uitstraling hebben.
Zij hebben ook allemaal een verschillend zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. Dit subjectieve zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld is voor al die verschillende mensen uit al die verschillende culturen, stammen, klassen en groepen hun werkelijkheid.

Overal waar mensen zijn – of dit nu binnen of buiten is – stralen zij hun individuele en collectieve Geestvelden uit. De lege ruimte tussen mensen en de fysieke objecten in de ruimte is dus absoluut geen lege ruimte maar een onzichtbare oceaan van menselijke chemie, energie en informatie!
Daarom voelt de sfeer in een wijk als Hillegersberg in Rotterdam heel anders aan dan de sfeer in de Bijlmer in Amsterdam. Iedere wijk heeft zijn unieke sfeer die wordt bepaald door de collectieve psycho-somatische uitstraling van de mensen die daar wonen.

De chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders.
Door de onbeheersbare bevolkingstoename en overbevolking op onze planeet, de wereldwijde migratiestromen, de transformatie van de westerse monoculturele landen naar multiculturele samenlevingen, de toenemende demografische druk in de stedelijke gebieden en de institutionele schaalvergroting in allerlei domeinen van de multiculturele samenleving (zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de Nationale Politie), interacteren er zoveel verschillende mensen zo intensief met elkaar dat zowel kinderen als volwassen steeds meer verschillende Geesten (chemie, energie en informatie) van hun medemensen accumuleren in hun zenuwstelsels.

Hierdoor ontstaan er bij zowel kinderen als volwassenen steeds meer gevoelens van:

 • Onbehagen
 • Irritatie
 • Stress
 • Angst
 • Boosheid
 • Haat en
 • Agressie

Het menselijke zenuwstelsel is niet alleen het orgaanstelsel voor de prikkelgeleiding in het lichaam, maar het is tevens de ‘snelweg’ voor de vele verschillende Menselijke Geesten van onze medemensen die via de Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomen en naar de hersenen, de organen, de spieren, de cellen, het dna en de genen gaan.
De dynamische Menselijke Geesten van onze medemensen die wij voortdurend in onze zenuwstelsels accumuleren en vasthouden zijn de belangrijkste ‘omgevingsfactor’ die epigenetici volledig ontgaat! Wanneer mensen de Geesten van andere mensen (prikkels), die kunnen verschillen in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit, vasthouden in het zenuwstelsel, dan is dat zeer waarschijnlijk dé verklaring van allerlei onbegrepen gen-modificaties.
Er is dus sprake van een voortdurende onbewuste accumulatie (opeenhoping), constipatie (verstopping) en/of toxificatie (vergiftiging) van de zenuwstelsels door de ongezonde Geesten van onze medemensen.

Door het voortdurende onbewuste accumulatieproces van Menselijke Geesten (chemie, energie en informatie) van andere mensen in de zenuwstelsels, die in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit kunnen verschillen, is er sprake van een chronische overbelasting van de  zenuwstelsels van de Nederlanders. Dat zorgt voor een schrikbarende toename van:

 • Affectieve aandoeningen, zoals affectieve deprivatie, vervreemding en eenzaamheid.
  Wanneer de Geest van één of beide ouders ongezond is, dan is het affectieve psycho-tactiele-contact tussen de ouder(s) en het kind niet gezond waardoor het kind affectief gedepriveerd raakt. Affectieve deprivatie is het ontberen, onthouden, te kort doen, afnemen, afpakken en beroven van liefde.
  Affectieve deprivatie is een ware pandemie!
  Baby’s sterven wanneer ze door hun ouders niet voortdurend worden bevestigd in hun Bestaan door middel van gezond affectief psycho-tactiel-contact.
  Kinderen gaan recalcitrant gedrag vertonen wanneer ze door hun ouders niet regelmatig worden bevestigd in hun Bestaan door middel van gezond affectief psycho-tactiel-contact.
  Jongeren krijgen psychische aandoeningen wanneer ze elkaar niet mogen bevestigen in hun Bestaan door middel van gezond affectief psycho-tactiel-contact.
  Volwassenen worden boze mensen wanneer ze elkaar niet regelmatig bevestigen in hun Bestaan door middel van gezond affectief psycho-tactiel-contact.
  Ouden van dagen gaan over levensbeëindiging nadenken wanneer ze elkaar niet regelmatig bevestigen in hun Bestaan door middel van gezond affectief psycho-tactiel-contact.
  Vervreemding is het gevoel dat men met de samenleving en de cultuur niets meer te maken heeft, dat men machteloos staat en ook geen invloed meer heeft op de eigen toekomst.
  Eenzaamheid is een tijdelijke of aanhoudende gemoedstoestand die met een gevoel van leegte, isolement, verdriet en depressiviteit gepaard gaat.
 • Psychische aandoeningen, zoals verwardheid, stress, burn-out, psychose, depressie en suïcide.
  Wanneer iemand ongemerkt een zieke Geest (of zelfs meerdere zieke Geesten van verschillende mensen) via de Plexus Solaris in zijn zenuwstelsel krijgt en deze zieke Geest dominant wordt in de hersenen, dan kan er een psychische aandoening ontstaan.
  The World Health Organization voorspelde al dat in 2020 depressie de tweede grootste bijdrage zou worden aan de wereldwijde ziektelast in alle leeftijdscategorieën en in 2030 verwacht de WHO dat depressie de grootste ziekte ter wereld zal zijn.
 • Neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.
  Mensen accumuleren gedurende hun leven voortdurend gezonde en ongezonde Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel.
  Door de voortdurende accumulatie van Menselijke Geesten van andere mensen in het zenuwstelsel kan het zenuwstelsel constiperen (verstoppen) en/of toxificeren (vergiftigen) waardoor zenuwcellen kunnen afsterven en er neurodegeneratieve aandoeningen kunnen ontstaan.
  De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%) gevolgd door vasculaire dementie (16%). Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 280.000 nu. Het aantal Nederlanders met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan 500.000.
 • Somatische aandoeningen, zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
  Wanneer mensen ongemerkt ongezonde Geesten van hun medemensen in het zenuwstelsel binnenkrijgen, dan kunnen die ongezonde Geesten via het zenuwstelsel op allerlei plaatsen in het lichaam komen waardoor er allerlei vage en onverklaarbare somatische klachten kunnen ontstaan die medisch specialisten, zoals een internist, vaak voor meer dan 50% niet kunnen verklaren.
  Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aanleiding is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Hoe houden we onze zenuwstelsels en onze individuele Geest in onze hersenen gezond?

 • Meditatie en contemplatie.
  Ga in je eentje vijf keer per week een uur in de zuivere zuurstofrijke natuur stevig doorwandelen om je lichaam gezond te houden. De natuur is onze enige natuurlijke habitat!
  Door ook in je eentje in de natuur te mediteren laat je de geaccumuleerde Geesten van je medemensen los uit je zenuwstelsel en vul je je zenuwstelsel met de zuivere zuurstofrijke energie van de natuur.
  Door deze levensstijl houdt je je zenuwstelsel gezond waardoor er geen zenuwcellen kunnen afsterven en blijft je individuele Geest in je hersenen gezond.
  Wanneer je mediteert en de geaccumuleerde Geesten loslaten uit je zenuwstelsel dan ontstaat er ruimte in de hersenen waardoor je in een contemplatieve staat van Zijn kunt komen. In die contemplatieve staat van Zijn kun je nieuwe inzichten krijgen, ga je eclectische verbanden zien, kan er nieuwe wetenschap en wijsheid ontstaan. Wijsheid is de overtreffende trap van intelligentie.
 • Happerceptie en introspectie.
  Wanneer je je Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebt ontwikkeld dan ben je in staat om bewust ruimtelijk voelend in de wereld te leven.
  Dat betekent dat je bij iedere ontmoeting met de medemens je bewust bent van zijn Menselijke Geest die via jouw Plexus Solaris het zenuwstelsel binnenkomt.
  Door middel van introspectie ben je je bewust van wat die Geest van je medemens kwalitatief met jou doet. Is die Geest gezond en heilzaam of ongezond en ziekmakend?
 • Leefstijlpreventie en Selfmanagement.
  In het boek ‘Het mysterie van de Menselijke Geest ontrafeld’ (nog niet gepubliceerd) geef ik 50 adviezen hoe je door Leefstijlpreventie en Selfmanagement je gezondheid kunt optimaliseren en je kwaliteit van leven succesvol kunt bewaken.

Vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving.
De Europese Unie is een effectief economisch en politiek systeem. Maar de Europese Unie is ook een waardensysteem dat de Europeanen al meer dan 70 jaar vrede, veiligheid, vrijheid, democratie, rechtsstaat, markt, welvaart, bestaanszekerheid en mensenrechten heeft gebracht. Dit waardensysteem moeten wij niet alleen koesteren maar aanvullen met vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden. Die vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden zijn: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving.

Want gezondheid is het fundament van onze Europese beschaving, affectiviteit en geluk vormen het cement van onze Europese beschaving en wij zijn samen de architecten en levende bouwstenen van die nieuwe, gezonde, affectieve en gelukkige Europese beschaving.

 

Roy J.B. Noordhoek

^
^
^

Algemene informatie.
Hieronder vind u de zes complementaire hoofdstukken waarvan de hier bovenstaande ‘De essentie van het mysterie van de Menselijke Geest’ een zeer beknopte samenvatting is.
Door op één van de hieronder staande hoofdstukken te klikken, opent u het artikel van uw keuze.

Ik wens u veel leesplezier, verwondering en contemplatieve momenten toe!

Hoofdstuk 1.- Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit
Hoofdstuk 2.- De bevolkingsdichtheid in Nederland zorgt voor een chronische overbelasting van de zenuwstelsels van de Nederlanders
Hoofdstuk 3.- Het grote gevaar van affectieve deprivatie bij kinderen en de toenemende existentiële boosheid bij volwassenen
Hoofdstuk 4.- Het mysterie van de ‘Heilige Graal’ definitief ontrafeld
Hoofdstuk 5.- Vier nieuwe universele eeuwigheidswaarden: gezondheid, affectiviteit, geluk en beschaving
Hoofdstuk 6.- Evolutie door Revolutie

 

 Gezondheid – Affectiviteit – Geluk – Beschaving

 

 

Home