Haptonomie

Wat is Haptonomie?

Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.
De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de affectiviteit. De Haptonomie is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Aanraken is een tactiel vermogen maar voelen is een ruimtelijk vermogen. De Haptonomie is een menswetenschap (humane wetenschap) en behoort dus niet tot de exacte wetenschappen.

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm. Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve ontmoetingen en contacten in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke levensgeluk en de menselijke beschaving zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie is een wetenschap omdat er duidelijke wetmatigheden bestaan in het affectieve leven die wetenschappelijk evident zijn.
Maar deze wetenschappelijke evidente wetmatigheden kun je alleen rationeel begrijpen wanneer je ze bewust kunt voelen. Daarvoor moet je dus een studie Haptonomie hebben afgerond en een ruime ervaring hebben op het gebied van voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).

Happerceptie of happerceptieve sensitiviteit.

Het woord happerceptie is een samenstelling van het woord hapsis en perceptie: buiten zichzelf waarnemen, met of zonder  tactiel contact.

Onder happerceptieve sensitiviteit wordt verstaan: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.

De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.

Mensen die gespecialiseerd zijn in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) zijn net als andere onderzoekers ook voortdurend bezig met rationeel en logisch denken. Want na het voelen en het aanraken volgt altijd het rationeel en logisch nadenken over wat je hebt ervaren tijdens dat voelen en aanraken, om zo tot rationeel logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn

Psycho-tactiel-contact.

Onder psycho-tactiel-contact wordt verstaan dat er niet alleen door aanraking lichamelijk (tactiel) contact ontstaat tussen twee mensen maar er tijdens dit tactiele contact ook een ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van de Geesten (psyche) van die personen tussen de zenuwstelsels waardoor de hersenen van die personen ook in verbinding staan met elkaar.

De kwaliteit van het psycho-tactiele-contact wordt bepaald door de psycho-somatische gezondheid van de Geestvelden van die personen waarin het het psycho-tactiele-contact plaatsvindt.

Wanneer iemand met een gezond lichaam, een gezonde of zuivere Geest en een gezonde of positieve uitstraling een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact hoog zijn.

Wanneer iemand met een ongezond lichaam, een ongezonde of onzuivere Geest en een ongezonde of negatieve uitstraling een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact laag zijn.

Tussen deze twee uitersten zit een waaier van andere kwaliteiten.

Wat is een Haptonoom?

Het woord Haptonoom had Frans Veldman – de grondlegger van de authentieke Haptonomie – exclusief bedoeld voor mensen die de Haptonomie als wetenschap beoefenen in studie en onderzoek.

De toepassingsvormen van de authentieke haptonomie.

  • Haptonomische pre- en postnatale begeleiding van ouders en hun kind
  • Hapto-obstetrie
  • Hapto-kinderverzorging
  • Haptopsychotherapie
  • Haptoanalyse
  • Haptopsychotherapie en Haptopedagogie
  • Haptosynesie
  • Haptonomische begeleiding van bejaarden en stervenden
  • Klinische Kinesionomie

Het P.T.P. principe.

Het P.T.P. principe houdt in dat de zich representerende mens die de haptonomische benadering toepast, voldoet aan de grondvoorwaarde dat zijn persoons-presentatie – de wijze waarop hij zichzelf binnen de ontmoeting voorstelt – zich openbaart in een zich optimaal aanwezig stellen door:

1) Presentie, die onbevangenheid paart aan duidelijkheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid en oprechtheid.
2) Transparantie, die het ontmoetingsgedrag helder en doorzichtig, zonder veinzen en zonder bijbedoelingen doet zijn.
3) Prudentie, die blijk geeft van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid.

Wetenschappelijke literatuur.

Levenslust en Levenskunst – Frans Veldman sr.
HAPTONOMIE – Wetenschap van de Affectiviteit – de sleutel naar – Gezondheid – Affectiviteit – Geluk – Beschaving – Roy J.B. Noordhoek

De wetenschappelijke opleidingsinstituten voor (authentieke) Haptonomie.

Centre International de Recherche et de Développement de l’Haptonomie – Frans Veldman
9 bis villa du Bel Air
75012 Paris
cirdhfv@haptonomie.org

Wetenschappelijk Instituut voor (authentieke) Haptonomie
Korte Rogstraat 2b
5361 GJ Grave
Telefoon: 0033 676809852
info@haptonomie.com

 Wetenschap van de Affectiviteit

 

 

Home