Haptonomie

 

Wat is Haptonomie?

Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6  september 1921 – Oms, 25 januari 2015) is de grondlegger van de Haptonomie.

De Haptonomie is kort gedefinieerd: de wetenschap van de Affectiviteit. De Haptonomie is de enige wetenschap die gespecialiseerd is in voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact). Aanraken is een tactiel vermogen maar voelen is een ruimtelijk voelend vermogen.
De Haptonomie behoort tot de menswetenschappen (humane wetenschappen).

De naam Haptonomie komt van het Griekse hapto: tast, gevoel, gevoelsbelevingen en van het Griekse nomos: wet, regel, norm.
Het is de wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen eigen aan de affectieve ontmoetingen en contacten in menselijke relaties bestudeert. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke geluk en de menselijke beschaving zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

De Haptonomie is een wetenschap omdat er duidelijke wetmatigheden bestaan in het affectieve leven die wetenschappelijk evident zijn.
Maar deze wetenschappelijke evidente wetmatigheden kun je alleen rationeel begrijpen wanneer je ze bewust kunt voelen. Daarvoor moet je dus een studie haptonomie hebben afgerond en een ruime ervaring hebben op het gebied van voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).

Happerceptie of happerceptieve sensitiviteit.

Het woord happerceptie is een samenstelling van het woord hapsis en perceptie: buiten zichzelf waarnemen, met of zonder tactiel contact.

Onder happerceptie wordt verstaan: het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.

De volle ontplooiing van de affectieve happerceptieve vermogens impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.

Mensen die gespecialiseerd zijn in ruimtelijke voelen (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact) zijn net zoals andere onderzoekers voortdurend bezig met rationeel en logisch denken. Want na het ruimtelijke voelen en het aanraken volgt altijd het rationeel en logisch nadenken over wat je hebt ervaren tijdens dat ruimtelijke voelen en het aanraken, om zo tot rationeel logische wetmatigheden te komen die wetenschappelijk evident zijn.

Psycho-tactiel-contact.

Onder psycho-tactiel-contact wordt verstaan dat niet alleen door aanraking lichamelijk (tactiel) contact ontstaat tussen twee personen maar er tijdens dit tactiele contact ook een ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van de Geesten (psyche) van die personen tussen de zenuwstelsels waardoor de hersenen van die personen ook in verbinding met elkaar staan.

De kwaliteit van het psycho-tactiele-contact wordt bepaald door de psychosomatische gezondheid van de Geestvelden van die personen waarin het psycho-tactiele-contact plaatsvindt.

Wanneer iemand met een gezond lichaam, een gezonde of zuivere Geest in zijn zenuwstelsel en een gezond of positief Geestveld een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact hoog zijn.

Wanneer iemand met een ongezond lichaam, een ongezonde of onzuivere Geest in zijn zenuwstelsel en een ongezond of negatief Geestveld een ander persoon aanraakt, dan zal de kwaliteit van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact laag zijn.

Tussen deze twee uitersten zit een waaier van 8 miljard subtiele verschillende kwaliteiten omdat ieder mens een uniek individueel Geestveld uitstraalt.

Wat is een Haptonoom?

Het woord Haptonoom had Frans Veldman sr. – de grondlegger van de (authentieke) Haptonomie – exclusief bedoeld voor mensen die de Haptonomie als wetenschap beoefenen in studie en onderzoek.

Hoe is de Haptonomie bedoeld?

De bedoeling van de Haptonomie is dat mensen hun affectieve vermogens (weer) optimaal ontwikkelen en deze affectieve vermogens integreren in hun persoonlijke mens-zijn, waardoor ze die affectiviteit geheel belangeloos uitstralen naar hun medemensen – door middel van hun unieke Geestveld – wanneer zij hun specifieke beroep uitoefenen.

Dat betekent dat een professional zoals b.v. een arts, psycholoog, leraar, fysiotherapeut, verpleegster of maatschappelijk werker die zijn affectieve vermogens optimaal heeft ontwikkeld die affectiviteit geheel belangeloos (gratis) uitstraalt naar zijn medemens wanneer hij zijn beroep uitvoert.

De toepassingsvormen van de Haptonomie.

  • Haptonomische pre- en postnatale begeleiding van ouders en hun kind
  • Hapto-obstetrie
  • Hapto-kinderverzorging
  • Hapto-psychotherapie
  • Hapto-analyse
  • Hapto-pedagogie
  • Hapto-synesie
  • Haptonomische begeleiding van bejaarden en stervenden
  • Klinische Kinesionomie

Het P.T.P. principe.

Het P.T.P. principe houdt in dat de zich representerende mens die de haptonomische benadering toepast, voldoet aan de grondvoorwaarde dat zijn persoons-presentatie – de wijze waarop hij zichzelf binnen de ontmoeting voorstelt – zich openbaart in een zich optimaal aanwezig stellen door:

1) Presentie, die onbevangenheid paart aan duidelijkheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid en oprechtheid.
2) Transparantie, die het ontmoetingsgedrag helder en doorzichtig, zonder veinzen en zonder bijbedoelingen doet zijn.
3) Prudentie, die blijk geeft van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid.

 

 Wetenschap van de Affectiviteit

 

Home