Hoofdstuk 1

Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit

‘De ratio heeft het Westen de afgelopen eeuwen natuurlijk enorme vooruitgang opgeleverd, maar dreigt nu met ons aan de haal te gaan’.
* Tatiana Scheltema. Bron: Perverse Prikkels.

‘Wij hebben een subjectief gevoel en de effectieve wetenschap loopt tegen haar grenzen aan omdat de wetenschap als enige bron van objectieve kennis niets kan zeggen over het subjectieve gevoelsleven’.
* dr. Herman de Regt. Wetenschapsfilosoof aan Tilburg University.

‘Het is soms een enorme opluchting om met z’n allen vast te stellen dat we het eigenlijk niet begrijpen’.
* Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director and Leon Levy Professor at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey and President of the InterAcademy Partnership, the global network of academies of science and health. Programma kijken in de Ziel.

‘Is er nog iets gaande dat onze wetenschap niet kan verklaren en dat het leven uniek maakt? Dát is de grote vraag!’
* George Whitesides. Professor of Chemistry at Harvard University. Programma The Mind of the Universe.

‘Ook al geniet ik van mijn werk, en weten anderen het te waarderen, ik realiseer me dat mijn ontdekkingen maar een klein stapje vormen in de queeste naar inzicht in de meest complexe entiteit in het hele universum: de menselijke geest’.
* Prof. dr. Eric Kandel. Professor aan Columbia University en directeur van het Kavli-instituut voor hersenonderzoek.

‘De deskundigen snappen er geen bal meer van. Deze nieuwe wereld vereist andere paradigma’s, andere denkmodellen en een andere benadering. En dus ook andere deskundigheden en deskundigen’.
* Jaap Jan Brouwer. Organisatieadviseur.

‘Wij denken en voelen met dezelfde hersenen’. – ‘De gedachte dat subjectieve ervaringen niet wetenschappelijk onderzocht kunnen worden, is onzin’.
* Prof. dr. Antonio Damasio. Hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van  Zuid-California en hoogleraar neurologie aan de universiteit van Iowa.

‘We noemen ons Homo Sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens, die ook denken’.
* Dr. Jill Bolte Taylor. Neuroanatomist verbonden aan de Indiana University School of Medicine en spreekbuis voor het Harvard Brain Tissue Resource Center.

‘We beschikken over een hoogontwikkeld gevoel oftewel zesde zintuig voor de signalen om ons heen’.
* Prof. dr. Shane O’Mara. Professor of Experimental Brain Research aan het Trinidy College Institute of Neuroscience in Dublin.

‘Wetenschappers gaan het waarschijnlijk pas begrijpen wanneer ze het ook kunnen voelen’.
* Prof. dr. Corina Greven. Hoogleraar Environmental Sensitivity in Health aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavour van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

De Haptonomie – de wetenschap van de affectiviteit – wordt door de grondlegger van de Haptonomie, Frans Veldman sr. (Vlissingen, 6 september 1921 – Oms, 25 januari 2010) als volgt gedefinieerd: Haptonomie (Grieks hapto: de tast, het gevoel, de gevoelsbelevingen; nomos: wet, regel, norm). Wetenschap van het affectieve leven, van de menselijke liefde die de fenomenen, eigen aan de affectieve ontmoetingen en contacten in menselijke relaties, bestudeert. Haar toepassingen betreffen het gehele leven, vanaf de conceptie tot de dood. Het ondersteunen en stimuleren van de menselijke gezondheid, de menselijke affectiviteit, het menselijke levensgeluk en de menselijke beschaving zijn het essentiële doel van de Haptonomie.

Frans Veldmen sr. zegt in zijn Magnum Opus – ‘Levenslust & Levenskunst’ – het volgende over de Haptonomie: ‘De Haptonomie is een eigentijdse ontwikkeling binnen de menswetenschappen die op een duidelijke wijze haar plaats inneemt en bedacht is op de toekomst van de mensheid. Zij plaatst zich aan de wortel – de bestaansgrond – van het menselijke Zijn waar zij de voedende elementen aandraagt die de affectieve vermogens van een mens (weer) tot ontplooiing kunnen brengen’.
De Haptonomie representeert geen specifieke methode, techniek, model of doctrine en zij is zeker geen ‘heilsleer’. Evenmin representeert zij met haar toepassingsmethoden een ‘alternatieve’ vorm van genees- of behandelwijzen of behoort zij tot de zogenoemde ‘zachte’ sector in de hulpverlening. Integendeel!
De Haptonomie is een concrete menswetenschap waarin alles controleerbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar is. De Haptonomie appelleert in haar mensbenadering aan menselijke affectieve vermogens die onder invloed van deze effectieve maatschappij zijn uitgedoofd of zelfs niet eens tot ontwikkeling zijn gekomen. Affectieve vermogens die ieder mens in de kiem zijn gegeven, maar die een zinvol aanbod van bevestigende affectieve stimuli nodig hebben om (weer) tot ontplooiing te komen.
De Haptonomie wijst de weg naar het (weer) tot ontwikkeling brengen van deze affectieve vermogens om er vrij over te kunnen beschikken en ze te integreren in het individuele leven.

Als de Haptonomie een wetenschap is waarom wordt deze wetenschap dan niet als studie aangeboden aan de universiteiten?
De belangrijkste reden is dat aan onze westerse universiteiten de rationele en materiële vermogens centraal staan en er aan de optimale ontwikkeling van de affectieve en spirituele vermogens van studenten geen enkele aandacht wordt geschonken.

De Haptonomie is een wetenschap omdat er duidelijke wetmatigheden bestaan in het affectieve leven die wetenschappelijk evident zijn. Maar deze wetenschappelijk evidente wetmatigheden kun je alleen rationeel begrijpen wanneer je ze bewust kunt voelen. Daarvoor moet je dus een studie Haptonomie hebben afgerond en een ruime ervaring hebben op het gebied van ruimtelijk voelen  (happerceptieve sensitiviteit) en aanraken (psycho-tactiel-contact).

Onder Happerceptieve Sensitiviteit verstaan we het volgende: de Happerceptieve Sensitiviteit is het natuurlijke menselijke vermogen om ruimtelijk voelend te leven, met of zonder tactiel contact.
Veldman schrijft in zijn boek Haptonomie (blz. 130): de volle ontplooiing van het affectieve happerceptieve vermogen impliceert per se en per definitie een goede psychische gezondheid en openbaart een harmonisch psychisch welzijn.
De meeste mensen in onze strikt rationeel-effectieve wereld leven onbewust ruimtelijk voelend in de wereld. Deze mensen hebben een begrensd Bewust-Zijn omdat ze slechts vijf zintuigen gebruiken.
Mensen die hun Happerceptieve Sensitiviteit optimaal hebben ontwikkeld kunnen ook bewust ruimtelijk voelend in de wereld leven. Deze mensen hebben een ontgrensd Bewust-Zijn omdat zij zes zintuigen gebruiken.
Bij veel kinderen is deze Happerceptieve Sensitiviteit nog intact, wat blijkt uit het volgende voorbeeld. Jaren geleden gaf ik aan kinderen uit groep acht van de basisschool een les over de zintuigen. Ik legde uit wat het verschil is tussen aanraken (tactiel vermogen) en voelen (ruimtelijk voelend vermogen). Een sensitieve jongen – Kelly – reageerde spontaan en vertelde het volgende: ‘Wat u zegt over dat ruimtelijk voelen klopt meneer, want als ik met mijn vriendje in de tuin aan het spelen ben en ik doe mijn ogen dicht, dan kan ik toch precies voelen waar hij is’.

De Haptonomie is de enige wetenschap waarin het voelen (happerceptieve sensitiviteit) en het aanraken (psycho-tactiel-contact) centraal staan. Maar de Haptonomie legt, net als de psychologie, niet uit wát die ‘prikkels’ zijn die wij voelen van elkaar en waarmee wij voelen tijdens onze ontmoetingen, contacten en relaties met onze medemensen.
Dat vraagt om een fundamentele verklaring.

Een zintuig is een orgaan dat een mens of een dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.

De mens heeft niet vijf maar wel degelijk zés zintuigen en daardoor beschikt ieder mens over de volgende zés zintuiglijke vermogens:

 • Ogen – het zintuiglijke vermogen om te zien.
 • Oren – het zintuiglijke vermogen om te horen.
 • Neus – het zintuiglijke vermogen om te ruiken.
 • Mond – het zintuiglijke vermogen om te proeven.
 • Huid – het zintuiglijke vermogen om aan te raken.
 • Zenuwstelsel – het zintuiglijke vermogen om ruimtelijk te voelen

Wanneer we zien, horen, ruiken, proeven en aanraken zijn we tegelijkertijd altijd – onbewust of bewust – ruimtelijk aan het voelen met ons zenuwstelsel!

Het menselijke zenuwstelsel bestaat uit de hersenen met alle overige zenuwen in het lichaam. De Plexus Solaris is de grote zenuwvlecht in de maagstreek en is dus ook een onderdeel van het zenuwstelsel.
Het menselijke zenuwstelsel is een orgaansysteem én tevens het zésde zintuig waarmee ieder mens op aarde ruimtelijk voelend leeft. Niet zomaar een zintuig, maar om het in de terminologie van onze enthousiaste bioloog dr. Freek Vonk te zeggen: een Super-Zintuig!

De Menselijke Geest is een complex van chemie, energie en informatie. Waarom?
De mens wordt door wetenschappers een chemisch fabriekje genoemd waarin allerlei chemische processen plaatsvinden. We kennen allemaal wel uitspraken als: ‘De chemie tussen de coach en de tennisprofessional was optimaal’ of ‘Er was totaal geen chemie tussen de voetbaltrainer en zijn team’.
De mens is ook een energiecentrale. We herkennen uitspraken zoals: ‘Die zanger straalt zoveel positieve energie uit’ of ‘Die vrouw straalt zoveel negatieve energie uit dat ik versleten ben als ik bij haar op visite ben geweest’.
In het zenuwstelsel komt alle informatie van het lichaam bij elkaar. Informatie van wat we eten en drinken, informatie die we waarnemen met onze zes zintuigen, informatie van onze gevoelens en emoties, informatie van onze rationele kennis, informatie van ons gender en informatie van onze psycho-somatische gezondheid.

Onze individuele Geest zit niet alleen in onze hersenen maar in ons hele zenuwstelsel. Via de Plexus Solaris (de grote zenuwvlecht in de maagstreek) stralen we onze Menselijke Geest levenslang uit ons zenuwstelsel waardoor ieder mens een uniek individueel Geestveld uitstraalt.
Ieder kindje wordt na de geboorte primair bezield met de Geesten van zijn vader en moeder door middel van het belangeloze affectieve psycho-tactiele-contact. Daarna wordt de mens ook bezield met de Geesten van alle mensen die hij in zijn leven ontmoet: zijn gezinsleden, familieleden, vrienden, buren, leraren, klas- en studiegenoten, collega’s, zakenpartners, bekenden, talloze onbekenden, enz, enz.
De Geesten van alle mensen die we kennen uit onze sociale- en economische netwerken zitten opgeslagen in onze hersenen in neurale netwerken. Ook alle bewuste en onbewuste informatie van die personen zit in onze hersenen opgeslagen.
Wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren dan vinden die ontmoetingen altijd plaats in de onzichtbare Geestvelden van die personen waardoor er een voortdurende – veelal onbewuste – ruimtelijke uitwisseling plaatsvindt van die Geesten tussen de zenuwstelsels. Dat betekent dat de hersenen, organen, spieren en (zenuw)cellen van die mensen in verbinding staan met elkaar en elkaar kwalitatief (psycho-somatisch) kunnen beïnvloeden.

Dit uiterst subtiele ruimtelijke communicatieproces van de uitwisseling van de Geesten tussen de zenuwstelsels is zo oud als de mensheid en staat aan het fundament van ons mens-zijn. Dit communicatieproces begint wanneer we de moederschoot uitkomen en stopt pas wanneer we onze laatste adem uitblazen. Dit communicatieproces vindt plaats tussen alle mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren. Dit communicatieproces is net zo natuurlijk als ademen en kan zowel heilzaam als ziekmakend zijn. Dit communicatieproces is honderd procent wetenschappelijk evident want het is controleerbaar, verifieerbaar en repliceerbaar voor alle mensen die hun volledige hersenpotencieel hebben ontwikkeld en gebruiken.

Dus overal waar u bent straalt u uw hele leven lang uw unieke individuele Geestveld uit. Of u nu binnen of buiten bent, u straalt altijd chemie, energie en informatie uit, net zoals 8 miljard andere mensen.
Dat betekent dat de lege ruimte tussen mensen en de fysieke objecten in de ruimte geen leegte is maar een veld van onzichtbare chemie, energie en informatie!

Mensen met een gezond lichaam en een gezonde Geest in hun zenuwstelsel stralen daardoor een gezond individueel Geestveld uit. Het unieke individuele Geestveld vertegenwoordigt o.a. de psycho-somatische gezondheid van ieder mens en kan zowel heilzaam zijn (wanneer we gezonde Geesten van de medemens accumuleren in het zenuwstelsel en vasthouden) als ziekmakend (wanneer we ongezonde Geesten van de medemens accumuleren in het zenuwstelsel en vasthouden).
De kwaliteit van de Menselijke Geest kent een psycho-somatisch optimum (kerngezond) en een psycho-somatisch minimum (doodziek). Tussen deze twee kwalitatieve uitersten leeft de gehele mensheid die bestaat uit soevereine beschavingen, unieke culturen, etnische stammen, sociaaleconomische klassen, talloze groepen en 8 miljard individuen.

Door het subtiele ruimtelijke uitwisselingsproces van menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels van mensen die elkaar ontmoeten en die met elkaar communiceren bestaat er hersenactiviteit en bouwen we gedurende ons leven een palet aan onbewuste en bewuste gevoelsindrukken op.
Door dit subtiele ruimtelijke communicatieproces kunnen mensen vlinders in hun buik voelen fladderen als ze elkaar verliefd aankijken en kunnen ze warmte voelen stromen in hun zenuwstelsels wanneer ze van elkaar houden. Door dit subtiele communicatieproces kunnen ouders liefde schenken aan hun kinderen maar ook liefde ontvangen. Door dit subtiele communicatieproces kunnen mensen op basis van belangeloze affectiviteit vreedzaam met elkaar samenwonen en constructief met elkaar samenwerken.

Laat ik één voorbeeld geven van de vele ontmoetingen die ik met mensen heb gehad. Naast mijn passie voor de menselijke affectiviteit en de werking van de Menselijke Geest heb ik ook twee materiële hobby’s. Net zoals veel mannen ben ik gek op auto’s en bootjes. Dat betekent dat ik regelmatig een dealer bezoek als er weer een nieuw model auto of boot op de markt komt.
Zo ging ik bij een Alfa Romeo dealer in de buurt van Rotterdam kijken naar de nieuwe Alfa Romeo Tonale. De zoon van de eigenaar begroette mij met een gulle lach en vroeg wat ik van de nieuwe Tonale vond. Ik liep er omheen en ging achter het stuur zitten. Een mooi leder stuur. Ik zei dat het lekker haptisch aanvoelde. Hij keek mij niet begrijpend aan. Ik vertelde dat het woord haptisch in de auto-industrie regelmatig wordt gebruikt. Bij exclusieve merken zoals Rolls Royce en Bentley zijn er mensen in dienst die voortdurend bezig zijn met voelen en aanraken. Hoe voelt het leer aan, hoeveel weerstand hebben de knopjes hoe klinken de geluidjes. Ik leg aan de vertegenwoordiger uit wat haptonomie is en wat het verschil is tussen aanraken en voelen. Ik zei tegen hem dat mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren op onbewust niveau chemie, energie en informatie uitwisselen tussen de zenuwstelsels maar dat je dat ook bewust kunt voelen wanneer je sensitief genoeg bent. Op het moment dat ik dit uitsprak begint het te stromen tussen ons. Hij vond het sensationeel!

Naast het unieke individuele Geestveld van ieder mens heeft iedere unieke cultuur, etnische stam, sociaaleconomische klasse en diverse groepen ook een uniek collectief Geestveld. De leden van iedere unieke cultuur, etnische stam, sociaaleconomische klasse en diverse groepen herkennen elkaar – veelal onbewust – aan de psycho-somatische uitstraling van het collectieve Geestveld van de cultuur, stam, klasse of groep waardoor zij zich affectief verbonden voelen met elkaar.

De vijf wetmatigheden van de werking van de menselijke Geest en het zenuwstelsel zijn:

 • Mensen stralen via de Plexus Solaris hun unieke individuele Geest levenslang uit hun zenuwstelsel.
 • Mensen wisselen hun Geesten voortdurend ruimtelijk uit tussen de zenuwstelsels wanneer ze elkaar ontmoeten en met elkaar communiceren.
 • Mensen accumuleren voortdurend Geesten van elkaar en houden die vast in hun zenuwstelsels.
 • Wanneer mensen zich verplaatsen dan nemen ze de in hun zenuwstelsel geaccumuleerde Geesten van anderen mee.
 • Wanneer mensen slapen, mediteren en zich ontlasten, dan laten zij de geaccumuleerde Geesten van anderen weer gedeeltelijk los uit hun zenuwstelsel

Deze subtiele ruimtelijke uitwisselingsprocessen van Menselijke Geesten tussen de zenuwstelsels vinden bij het overgrote deel van de mensheid in het onderbewustzijn plaats omdat de meeste mensen omgaan met andere mensen die over het algemeen op dezelfde psycho-somatische golflengte leven. Doordat haptotherapeuten gespecialiseerd zijn in voelen en aanraken bouwen zij in de loop der jaren een enorm palet op van bewuste gevoelsindrukken. Academici die geen studie Haptonomie hebben afgerond beschikken daardoor ook niet over zo’n palet van bewuste gevoelsindrukken.

Wanneer de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld positief is, dan vinden positieve mensen het ook fijn om hun leefruimte met andere positieve mensen te delen en kunnen ze elkaar ook belangeloos aanraken.
Als de psycho-somatische uitstraling van het unieke individuele Geestveld positief is, dan vinden positieve mensen het ook plezierig om met positieve mensen samen te wonen en samen te werken.
Wanneer de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld positief is, dan vinden positieve mensen het niet fijn om hun leefruimte met andere negatieve mensen te delen en willen ze die mensen ook liever niet aanraken.
Als de psycho-somatische uitstraling van het unieke individuele Geestveld negatief is, dan vinden positieve mensen het ook niet plezierig om met negatieve mensen samen te wonen en samen te werken.
Of mensen elkaar selecteren of discrimineren wordt op het meest subtiele niveau bepaald door de psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld dat de mens uitstraalt!

Een bekend Nederlands gezegde luidt: ‘Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet’.
Dat klopt! Want doordat mensen die met elkaar communiceren en interacteren voortdurend hun Geesten ruimtelijk uitwisselen tussen de zenuwstelsels en ze die Geesten ook accumuleren en kunnen vasthouden in hun hersenen kunnen die Geesten het gevoel en gedrag positief of negatief beïnvloeden.
In het zenuwstelsel van de bakker zijn de Geesten van zijn vaste klanten voortdurend aanwezig. In het zenuwstelsel van de schoolmeester zijn de Geesten van zijn jeugdige leerlingen voortdurend aanwezig. In het zenuwstelsel van de verpleegkundige zijn de Geesten van haar patiënten voortdurend aanwezig. In het zenuwstelsel van de strafrechtadvocaat zijn de Geesten van zijn cliënten voortdurend aanwezig. In het zenuwstelsel van de psychiater zijn de Geesten van zijn psychiatrische patiënten voortdurend aanwezig. Enz. enz.

De essentie van de Haptonomie is de belangeloze affectiviteit.
Wanneer je de menselijke affectiviteit tracht te valoriseren, dan negeer je de essentie en ethiek van de Haptonomie omdat zuivere menselijke liefde per definitie belangeloos is!
Wij leven in een wereld waarin het marktdenken of rendementsdenken centraal staat. Dit is de wereld van de effectiviteit. In het specifieke taalgebruik van de Haptonomie zijn de begrippen affectiviteit en effectiviteit elkaars tegenpolen. Ze sluiten elkaar per definitie uit omdat steeds meer effectiviteit implementeren in organisaties er voor zorgt dat de affectiviteit langzaam maar zeker uitdooft.
Onze veelal kleinschalige affectief-sociale netwerken zijn gebaseerd op belangeloosheid. De veelal grootschalige effectief-economische netwerken zijn gebaseerd op (perverse) belangen.

Enkele voorbeelden van calculerende effectiviteit voor keihard economisch gewin van de Nederlandse Homo Economicus door de geschiedenis heen:

 • Het koloniseren van soevereine landen in de Oost en de West.
 • Het gevangennemen, transporteren en exploiteren van vrije mensen die tot slaaf gemaakt zijn.
 • Het misbruik maken van vrouwen- en kinderarbeid in arme ontwikkelingslanden zoals India.
 • Het ronselen van gastarbeiders in Spanje, Italië, Joego-Slavië, Turkije en Marokko om hier het vuile werk te doen.
 • Het middels dubieuze uitzendbureaus uitbuiten van gastarbeiders uit landen als Polen, Hongarije en Roemenië.

Een land als Nederland moet ook de zwarte bladzijden uit haar geschiedenis kennen en de gemaakte misstanden erkennen. Dat is geen voorbeeld van ‘oikofobie’ maar een kwestie van beschaving!

Een belangrijk voorbeeld van ziekmakende effectiviteit is de institutionele schaalvergroting in alle denkbare domeinen van de multiculturele samenleving.
Wanneer je een school, zorginstelling, politieorganisatie, commercieel bedrijf, land als Nederland of unie van staten zoals de Europese Unie steeds effectiever gaat besturen dan dooft op de lange termijn de menselijke affectiviteit uit. Kleinschaligheid is een essentiële voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van de affectieve vermogens!
Want belangeloze affectiviteit is het bind- en smeermiddel tussen leraren en hun leerlingen, tussen verpleegkundigen en hun patiënten, tussen agenten en de burgers, tussen werkgevers en hun werknemers, tussen Nederlandse politici en de Nederlanders maar ook tussen Europolitici en de Europeanen.

Het ultieme voorbeeld van effectiviteit is de globalisering van de liberale markteconomie.
Deze ideologie is een effectief systeem waarin de dominantie van rationaliteit, effectiviteit, economisme en materialisme centraal staan. Deze economische vechtmachine pleegt een ongekende roofbouw op de mens en de planeet. Dit systeem zorgt er voor dat één procent van de mensheid steeds rijker wordt terwijl het met een groot gedeelte van dit mensdom niet beter gaat.
Wij hebben dit degeneratieve lineaire economische systeem zelf gecreëerd, dus wij kunnen en moeten dit systeem ook weer transformeren in een regeneratief circulair economisch systeem waarin affectiviteit, humaniteit, de menselijke maat en duurzaamheid centraal staan.

Volgens de Haptonomie gaat effectiviteit altijd ten koste van de menselijke affectiviteit. Wanneer de affectiviteit uitdooft worden mensen op den duur ongelukkig, boos en ziek. Dat kost samenlevingen uiteindelijk astronomische bedragen.

Ieder mens op aarde straalt via zijn Plexus Solaris een uniek individueel Geestveld uit. De ontmoetingen en interacties tussen mensen in de leefruimte vinden dus altijd plaats in die onzichtbare individuele en collectieve Geestvelden.

Wanneer een patiënt naar het consult van een alternatief genezer, een complementair behandelaar, de huisarts of een medisch specialist gaat, dan is dit in de regel een één-op-één-ontmoeting. De patiënt komt tijdens het consult in de behandelruimte waar het unieke individuele Geestveld van die behandelaar dominant is. De psycho-somatische gezondheid van het unieke individuele Geestveld van de behandelaar bepaalt of die ontmoeting door de patiënt als een plezierig en vertrouwenwekkend consult aanvoelt of als een onplezierig en niet vertrouwenwekkend consult wordt ervaren.
Een gezonde psycho-somatische uitstraling van een medicus is heilzaam voor zijn patiënt maar een ongezonde psycho-somatische uitstraling van een medicus is ziekmakend voor zijn patiënt. Uiteraard ook hier weer met talloze subtiele nuances tussen de beide uitersten.
Boer Krelis die zeer gezond is en de hele dag met zijn zenuwstelsel in de natuur werkt, straalt letterlijk een gezond en positief individueel Geestveld uit zijn zenuwstelsel dat vele malen heilzamer kan zijn dan het individuele Geestveld van een psychiater die de hele dag in de kliniek met zijn hoofd bezig is en waarvan zijn zenuwstelsel vol zit met zieke en ziekmakende Geesten van zijn psychiatrische patiënten.

Wanneer er tijdens het consult ook nog sprake is van belangeloos affectief contact en de heilzame Geest van een medicus of psychiater na meerdere behandelingen dominant wordt in de hersenen van de patiënt, dan kunnen de zieke Geesten loslaten uit de hersenen en de overige zenuwen waardoor de patiënt, indien deze nog niet onherstelbaar ziek is, kan genezen.
Dit verklaart waarom sommige alternatieve behandelaren met een zeer gezond psycho-somatisch Geestveld in uitzonderlijke gevallen in staat zijn om een remissie te bewerkstelligen bij zeer zieke mensen, die bijvoorbeeld kanker hebben, terwijl de reguliere geneeskunde geen heil meer ziet in verdere behandeling. Dit noemt men dan een wonder.
Het is in heel veel gevallen het belangeloze affectieve contact en de gezonde psycho-somatische uitstraling van het individuele Geestveld van de alternatief genezer, de complementair behandelaar, de huisarts of de medisch specialist die een onbewuste heilzame werking heeft op de patiënt en niet de titel van professor, de witte jas, de medisch-technologische apparatuur, het poedertje, zalfje, pilletje, drankje of naaldje.
Het succes van het placebo-effect is dus feitelijk gebaseerd op de gezonde en heilzame psycho-somatische uitstraling van welke behandelaar (mens) dan ook.

Het zou een goede zaak zijn wanneer aankomende huisartsen en medisch specialisten zich tijdens hun opleiding geneeskunde ook zouden scholen in de wetenschap van de affectiviteit, zodat zij tijdens hun consulten, behandelingen en operaties op een meer empathische wijze in belangeloos affectief contact zijn met hun patiënten.
Leren hoe je enerzijds een empathisch medicus kunt zijn voor je patiënten en hoe je anderzijds je gezondheid kunt leren bewaken is heel belangrijk. Want ook huisartsen en medisch specialisten kunnen zoveel negatieve en zieke Menselijke Geesten van hun patiënten accumuleren in hun zenuwstelsels, dat zij daardoor stress, burn-out, psychische problemen en zelfs ernstiger ziekten kunnen krijgen.
Voorkomen dat huisartsen tijdens hun loopbaan verslaafd raken aan drank of pillen door de toenemende stress en jonge medisch specialisten door de te hoge werkdruk al snel weer stoppen met hun mooie, belangrijke en verantwoordelijke beroep is letterlijk van levensbelang voor zowel medici als patiënten.

In het Nederlandse onderwijs is er van het basis- tot en met het wetenschappelijke onderwijs sprake van een institutionele schaalvergroting die ver voorbij de menselijke maat is. Een te hoge verdichting van schoolkinderen, studenten en onderwijzend personeel zorgt voor de accumulatie van meer menselijke Geesten in de zenuwstelsels waardoor allerlei onbegrepen aandoeningen kunnen ontstaan.
Tevens vindt er van de basisschool tot aan de universiteit een eenzijdige conditionering plaats van de rationele en materiële vermogens terwijl er geen enkele aandacht wordt geschonken aan de optimale ontwikkeling van de affectieve en spirituele vermogens van schoolkinderen en studenten.
Door de institutionele schaalvergroting en de doorgeslagen effectiviteit zijn er momenteel schrikbarend veel schoolkinderen die lijden aan affectieve deprivatie, leer- en gedragsstoornissen. Het aantal studenten die lijden aan stress, burn-out, depressie, verslavingen en zelfs last hebben van suïcide gedachten is zo groot dat er wachtlijsten zijn voor psychotherapie. De psychologen zijn niet aan te slepen en zij spreken zelfs over ‘een verloren generatie’. Het stressgerelateerde ziekteverzuim van het onderwijzend personeel is, van de basisschool tot de universiteit, veel te hoog.

De psychiater dr. Anna Terruwe is de grondlegger van de bevestigingsleer. Deze vernieuwende psychiater zette in de jaren ’50 de frustratieneurose op de kaart. Wanneer sensitieve en begaafde schoolkinderen, studenten en volwassenen niet voldoende affectief worden bevestigt, dan ontstaat de frustratieneurose!

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de eindverantwoordelijke voor dit effectieve onderwijsbeleid. De minister moet gaan beseffen dat het onze menselijke affectiviteit is die onze essentie vormt, níet de effectiviteit. Het is onze menselijke affectiviteit die de bron is van onze levenslust, levenskracht, levensmoed en levensvreugde, níet de effectiviteit. Het is onze menselijke affectiviteit waardoor docenten,  schoolkinderen en studenten constructief met elkaar kunnen samenwerken, níet de effectiviteit. Want het is níet de effectiviteit maar onze menselijke affectiviteit die het fundament en het cement vormen van een gezonde, affectieve, gelukkige en beschaafde onderwijswereld!

Roy J.B. Noordhoek
eclecticus

Home